Spaar de Duiventoren en het Blik
/

De groene long van Dongen en Oosterhout

Welkom


De vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik zet zich voor het behoud en de bescherming van deze natuurgebieden. Deze natuurgebieden worden bedreigd door de plannen van de provincie voor de nieuwe N629 (de rode lijn op de kaart hieronder). Wij menen dat er geen deugdelijk bewijs is geleverd voor nut en noodzaak van de nieuwe weg die de provincie  wil aanleggen.

We willen een stem geven aan inwoners en omwonenden van Dongen die net als wij vinden dat de natuur èn het verbeteren van de bestaande weg een kans verdienen.

Gaat de natuur van de Duiventoren en het Blik u ook aan het hart? Voor €5,00 bent u lid van de vereniging.

Contact opnemen? Stuur een email aan info@spaardeduiventorenenhetblik.nl.

 

 

Het tracé van de geplande nieuwe N629


Hieronder een kort overzicht van onze belangrijkste activiteiten tot nu toe.

Op 25 november 2020 deed de Raad van State uitspraak inzake ons beroep: de bezwaren van de vereinging zijn allemaal ongegrond.

Op 22 november 2018 ging de vereniging in beroep tegen het besluit van Provinciale Staten van 28 september.

Op 28 september 2018 stemden Provinciale Staten in meerderheid in met de plannen voor de N629. Dit ondanks het pleidooi van onze voorzitter René Roovers.

Op 14 september 2018 zijn we met een bus van Dongen naar het provinciehuis in Den Bosch geweest. Daar was een voorlichtingsbijeenkomst voor statenleden. Namens de vereniging gaf voorzitter René Roovers een presentatie met al onze argumenten tegen de nieuwe weg. Zie ook onze actie pagina.

Van  26 januari tot en met 8 maart 2018 lag het provinciaal inpassingsplan N629 Oosterhout-Dongen ter inzage. Voor deze inspraakronde heeft de vereniging met flyers en website opgeroepen de provincie te laten weten wat men van de plannen denkt door een zienswijze in te dienen. Op 6 maart heeft de vereniging zelf een zienswijze ingediend op het provinciaal inpassingsplan N629 Oosterhout Dongen.

Eind 2017 hebben wij ingesproken in de raadsvergaderingen in Oosterhout en Dongen waar het concept inpassingsplan op de agenda stond. Helaas gaven beide raden de provincie groen licht om verder te gaan met de procedure.

In juni 2017 hebben we geïnteresseerden ondersteund in het indienen van een zienswijze op de notitie ‘Uitwerking Voorkeursalternatief N629’. 
Als comité hebben we eveneens een zienswijze ingediend. U kunt het document Zienswijze Comité hier downloaden.

In april 2017 organiseerde het comité in samenwerking met organisaties die actief zijn in het Blik een succesvolle open dag in het natuurgebied. Bezoekers kregen zo de gelegenheid om het gebied en de actieve organisaties beter te leren kennen.

We hebben in 2016 en 2017  handtekeningen verzameld onder een petitie waarin de provincie gevraagd wordt te onderzoeken of de verkeersproblemen op de bestaande weg op te lossen zijn.  Op
24 maart 2017 zijn 1500 handtekeningen, op gebundeld in een uilenkast, overhandigd aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten! Gedeputeerde van der Maat heeft de petitie naast zich neergelegd. Meer informatie over de petitie onderaan op onze actie pagina.