Spaar de Duiventoren en het Blik
/

De groene long van Dongen en Oosterhout 

Persbericht
Dongen/Oosterhout 1 september 2023
Het nieuwe coalitieakkoord van Brabant geeft goede handvatten voor het plossen van de verkeers- en veiligheidsproblematiek van de N629. Er bestaan grote problemen met het verkrijgen van een stikstof-vergunning voor een nieuwe weg N629; de Bundeling Noord. Die nieuwe weg lijkt de komende jaren onuitvoerbaar, maar ook gezien de gestegen kosten onbetaalbaar. Daarom roepen de milieuverenigingen op, zoals in het coalitieakkoord wordt  aangegeven, om zo snel mogelijk in te zetten op innovatie en onderhoud van de bestaande N629. De milieuverenigingen vinden dat het huidige budget ingezet dient te worden voor dit doel. Daarmee kan de natuur het beste gediend worden en kan de veiligheid en leefbaarheid van de verbinding tussen Oosterhout en Dongen het snelst worden gewaarborgd. Bewoners en weggebruikers hebben na jarenlange vertragingen recht op een oplossing.
René Roovers - Voorzitter Spaar de Duiventoren en het Blik

————————————————————————————————————————
Citaat uit Coalitieakkoord onderdeel Infrastructuur 1 september 2023
Infrastructurele projecten staan onder druk. De uitvoering komt mogelijk in gevaar door de uitstoot van stikstof, het tekort aan grondstoffen en stijgende kosten. Hierdoor komen wij ook budget tekort voor de projecten die nog op de planning staan. Daarom verlengen we het Spaar- en Infrafonds (SIF) met vier jaar tot en met 2034. In de komende bestuursperiode zullen wij scherpe keuzes moeten maken in wat wel en niet kan. We focussen ons op de projecten waar de grootste knelpunten ontstaan. Het gaat om de aanpak van de verkeers- en veiligheidsproblematiek van de N629. Ook stimuleren wij het Rijk om de Rijksweg N65/ Programma Hoogfrequent Spoorvervoer zo snel mogelijk op te pakken. Tot slot wordt bij de ontwikkeling van de N279 een 2x2-variant in de afweging meegenomen.
We spannen ons in om onze infrastructurele projecten zoveel als mogelijk toch door te laten gaan door de vermindering van de stikstofuitstoot van projecten en zo nodig door aanpassingen. Daarbij is het wel essentieel dat
projecten ook een beroepszaak bij de Raad van State kunnen doorstaan. Als het op korte termijn niet mogelijk is vergunningen te krijgen om grote aanpassingen aan de infrastructuur te doen of nieuwe infrastructuur aan te
leggen, dan zetten we in op (grootschalig) onderhoud. Hiermee borgen wij de veiligheid van onze wegen en voorkomen wij verslechtering van onze wegennet.


Nieuwsbrief Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik
Dongen, 23 mei 2023
De natuur is de winnaar
De provincie heeft vorige week via een N629 Nieuwsbrief laten weten, dat de
voorbereidingen voor de aanleg van fase 2 van de N629 voor onbepaalde tijd zijn stilgelegd. De provincie krijgt geen vergunning voor de weg als gevolg van de stikstof-uitstoot op de Natura 2000 gebieden.
We zijn hier als Vereniging heel blij mee. Het is een mooi resultaat dankzij jarenlange inzet van de werkgroep en de leden. Hiervoor willen we iedereen van harte bedanken.
We denken dat voor dit moment een nieuwe weg waarschijnlijk van de baan is. Maar het nieuwe College van Gedeputeerde Staten moet nog wel het definitieve besluit nemen. We zullen als bestuur en actieve werkgroep alert de ontwikkelingen blijven volgen. We hebben meteen aan provinciale statenfracties gevraagd om de kwestie N629 te bespreken zo alle gevolgen helder te krijgen.
Helder krijgen wat de gevolgen zijn!
Het nieuwe College van Gedeputeerde Staten moet het definitieve besluit dus nog
nemen. Maar het nu on hold en in de ijskast zetten van de N629, heeft zeer grote
consequenties. Om er enkele te noemen: Het hele project zal dan opnieuw van voren af
aan beginnen. Dat zal jaren kosten, omdat onder andere de onteigeningsprocedures
opnieuw moeten(het Koninklijk Besluit verloopt na twee jaar). Ook moeten alle
onderzoeken rond de Wet Natuurbescherming opnieuw uitgevoerd worden en zal de
aanbestedingsprocedure opnieuw moeten.
Stikstof
De N629 heeft op het gebied van stikstof niet de prioriteit. Eerst zal er stikstof-ruimte
moeten komen voor de natuur. Daarna komen de PAS-melders. Ook het uitkopen van
boeren om extern te kunnen salderen ligt gevoelig. Tot slot gaan andere mobiliteitprojecten
voor en moet er stikstof-ruimte gezocht worden voor woningbouw. De kans, dat
er dus stikstof-ruimte voor de N629 overblijft, is nagenoeg nihil.
Hoe verder?
De huidige weg blijft nu (voorlopig) in provinciale handen. De provincie moet het
achterstallig onderhoud gaan doen. Ook moeten er maatregelen genomen worden voor
de veiligheid van de weg. Al bij al betekent dat er begonnen moet worden met het
opknappen van de bestaande weg. En dat is precies wat we altijd hebben voorgesteld:
een veilige verkeersverbinding van Dongen naar Oosterhout over de bestaande route, in
een groene omgeving en het behoud van de Duiventoren en het Blik. Met een mooi
fietspad langs het kanaal. Het staat er goed voor maar de kogel moet nog wel door de
kerk.
We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen. Mocht je suggesties of vragen
hebben, dan horen we dat graag.


Bezwaar Natuurvergunning Rodenburg/Protix -26 maart 2023
De Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik en de Milieuvereniging Oosterhout hebben een bezwaar ingediend tegen de Natuurvergunning voor de uitbreiding van Rodenburg/Protix naast industrieterrein de Vijf Eiken. Het bezwaar betreft de interne saldering in de stikstofparagraaf. Met deze vergunning werkt de provincie mee aan extra uitstoot van stikstof en stank. De Milieuverenigingen maken bezwaar tegen de berekening van de stikstof: ’Hiermee wordt geprobeerd een nieuw geitenpaadje te vinden. We hopen dat
de rechter hier niet in mee gaat’, aldus René Roovers van de Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik.
De milieuverenigingen zetten bovendien vraagtekens bij het feit dat de vergunning aangevraagd wordt door Rodenburg terwijl het vooral gaat om de vestiging van de larvenfabriek van Protix. Het betreft een industriecategorie 4.3 bedrijf met een schoorsteen van dertig meter hoog bij de Duiventoren. Protix is bekend omdat het ook al in Dongen en Bergen op Zoom is gevestigd. In Dongen waren er problemen met de vergunningen. Ook deze uitbreiding van Rodenburg/Protix ligt
al enige tijd onder vuur. In 2021 ondertekenden 900 mensen de petitie ‘Geen Stank en Meer
Natuur’.
Met de aanvraag voor een natuurvergunning wordt vooruitgelopen op de politieke besluitvorming
in de gemeenteraad van Oosterhout. Het bestemmingsplan en het provinciale herbegrenzingsluit
voor de uitbreiding is daar nog niet aan de orde gekomen. ‘De Oosterhoutse politiek gaat haar
verantwoordelijkheid hiermee uit de weg en legt die op de schouders van de rechter’, vinden de
milieuverenigingen.


Themabijeenkomst provinciehuis Den Bosch
Totale impasse N629 dreigt
Stikstof-problemen en andere procedures zorgen er voor dat het project (fase 2) voor de geplande Bundeling Noord N629 muurvast zit. Daar lijkt de komende tijd - mogelijk jaren - weinig verandering in te komen, zo bleek vrijdag 17 februari op de informatieve themabijeenkomst N629 op het provinciehuis. De meningen over een oplossing liepen fors uiteen. Aan de ene kant stonden de gemeenten die vasthouden aan het oude plan uit 2018. ‘De schop moet nu de grond in!’, zo betoogden de wethouders de Jong van Dongen en Kastelijns van Oosterhout.
Daartegenover het voorstel van de Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik en de BMF voor een heroverweging waarbij het alternatief uit 2011 ‘de Parallel Noord’ nog eens goed bekeken moet worden. Zij zijn van mening dat het plan daardoor wel losgetrokken kan worden.
De belangrijkste vragen bleven op deze informatieve bijeenkomst echter jammer genoeg onbeantwoord. ‘Het is wel duidelijk dat door de beperkte stikstof-ruimte niet alles meer onbeperkt door kan gaan’, zo maakte Sietzke Schokker van de Milieuvereniging Oosterhout duidelijk. Het is onmogelijk en te kostbaar om bijvoorbeeld alle boerderijen uit te kopen. Maar welke prioriteit de N629 ten opzichte van andere projecten als woningbouw, natuurherstel, of andere provinciale infrastructuurprojecten heeft, kregen de Statenleden niet te horen. Ook de vraag naar de enorme kostenstijgingen en hoe die verantwoord moeten worden, werd van de kant van de provincie niet beantwoord.
Femke Dingemans, directeur van de Brabantse Milieuorganisatie, betoogde dat de stikstofpauze constructief benut kan worden om alle opties nog eens goed te bekijken. 'Laten de Staten een debat houden waarin alle belangen met elkaar worden afgewogen’, aldus Dingemans.
René Roovers is bang dat de impasse leidt tot verdere vertraging: ‘We hebben hetzelfde belang als omwonenden zoals de aanwezige Baanbrekers. Het voorstel voor de Parallel-Noord zou wel eens het snelst te realiseren kunnen zijn. Ook de automobilisten hebben belang bij een snellere aanpak. En tel daarbij op het voordeel dat het voor de natuur en de leefbaarheid het beste uit zal pakken’.


Gaat u ook mee naar themabijeenkomst in Provinciale Staten in Den Bosch?
Aanbieden Slotverklaring aan voorzitter commissie 12.45 uur. Themabijeenkomst 13.00 uur. https://websitemaker.hostnet.nl/.cm4all/uproc.php/0/.N629%202011-2023%20heroverweging.jpg/picture-400?_=18665134471

Op 9 januari jl. hield de Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik een informatieavond in de Cammeleur. Aan het eind van de avond werd een gezamenlijk slotverklaring opgesteld. U was één van de vele ondertekenaars. In deze slotverklaring werd gevraagd om een heroverweging van de tweede fase van de N629. Dat komt ongeveer neer op het alternatief Parallel Noord uit 2011. 


Op die manier willen we bijdragen aan een oplossing beter voor onze natuurparels de Duiventoren en het Blik en een goede oplossing voor het verkeer.
Deze slotverklaring samen met de lijst van ondertekenaars zal op vrijdag 17 februari aanstaande aangeboden worden aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, voorafgaand aan de Themabij-eenkomst over de N629.De overhandiging aan de commissievoorzitter is om 12.45 uur.
De themabijeenkomst  begint om 13.00 uur en duurt tot 14.30 uur. In deze Themabijeenkomst ge-ven ambtenaren uitleg over de stand van zaken rond de weg. Afgelopen week verscheen er een Nieuwsbrief van de Provincie, waarin bevestigd werd dat er flinke uitvoeringsproblemen bestaan.
Namens de Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik zal voorzitter René Roovers de commis-sie toespreken. Hij zal betogen dat er een goed alternatief is voor de huidige plannen. Namens de Milieuvereniging Oosterhout zal voorzitter Sietzke Schokker ingaan op de stikstof-problemen en ook de Brabantse Milieufederatie zal inspreken. Ongetwijfeld zullen er nog andere insprekers zijn vanuit de lokale politiek van Dongen en Oosterhout. Overigens staat het iedereen vrij daar het woord te voeren. U kunt zich vòòr dinsdag 14 februari 12.00 uur aanmelden via statengrif-fie@brabant.nl .
De bedoeling van de bijeenkomst is de vertegenwoordigers van de fracties in Provinciale Staten uitleg te geven over de problemen rond fase 2 N629. Die Statenleden kunnen vragen stellen aan zowel de ambtenaren als aan de insprekers. Daarna is het aan de Provinciale Staten om politiek keuzes te maken en Gedeputeerde Staten op te dragen deze keuzes uit te voeren.
U kunt zich vóór maandag 13 februari aanmelden via info@spaardeduiventorenenhetblik.nl om mee te gaan naar den Bosch. Indien er voldoende aanmeldingen zijn bekijken we of er gezamenlijk vervoer geregeld kan worden.
Het zou goed zijn als we met een flinke delegatie aanwezig zijn. Dus kom mee!
Alvast bedankt en hopelijk tot de 17e!N629 opnieuw op de politieke agenda
Gebroken politieke beloftes, onteigeningen, weinig gevoel voor urgentie en stikstof-problemen. Allemaal zaken waardoor een veilige wegverbinding tussen Oosterhout en Dongen vertraagd wordt en fase 2 van de nieuwe N629 jaren vooruitgeschoven zal worden. Dit hoorden de massaal opgekomen belangstellenden op de door de Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik in de Cammeleur georganiseerde informatieavond.
Onder de 120 aanwezigen waren veel gemeenteraadsleden uit Dongen en Oosterhout en een enkel Statenlid. Ook het College van B&W van Oosterhout was aanwezig in tegenstelling tot het college van Dongen. Als oproep aan de politiek, om een alternatief te onderzoeken dat beter is voor de bijzondere natuur tussen Oosterhout en Dongen en beter voor het verkeer, werd een Slotverklaring voorgelegd. Na afloop ondertekende een meerderheid van de aanwezigen deze verklaring. De Brabantse Milieufederatie sprak op de avond haar steun er voor uit. De Slotverklaring is ook gestuurd naar de gemeenteraden van de gemeente Dongen en Oosterhout, met de vraag deze verklaring te ondersteunen.
Op 17 februari bespreken Provinciale Staten de problemen rond de N629 op een speciaal belegde Themabijeenkomst. Daar wil de Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik samen met andere organisaties, de Statenleden informeren over de actuele stand van zaken. De stikstof-problemen hebben duidelijk gemaakt dat er een nieuwe politieke afweging moet worden gemaakt tussen de belangen van wonen, natuur, de boeren en de aanleg van wegen. Ook concurreert de N629 met veel andere - belangrijke - projecten. In de Slotverklaring wordt daarom gevraagd om een onderzoek in te stellen naar een alternatief tracé dat aansluit op de al aangelegde fase 1 en dat op redelijk korte termijn gerealiseerd zou kunnen worden.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden om op vrijdag 17 februari mee naar het provinciehuis in Den Bosch te gaan via
 info@spaardeduiventorenenhetblik.nl.


Vooraankondiging: 9 januari om 20.30 uur openbare avond in Cammeleur over N629.

De aanleg van de N629 fase 2 is geen gelopen race. Het tij kan gekeerd worden ten gunste van de natuur. Het kan niemand ontgaan zijn: enorme woningbehoefte, nieuwe infrastructuurprojecten (A27), aandacht voor natuurherstel en biodiversiteit, uitkopen van boeren. Er is nogal wat te doen over de stikstof-problematiek en de gevolgen daarvan. Dat betekent dat ook de aanleg van de nieuwe N629 opnieuw op de provinciale politieke agenda komt. Op 17 februari 2023 vindt er in het provinciehuis in Den Bosch een bespreking plaats over de problemen rond de N629. Voor de  Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik biedt dit een nieuwe kans in de strijd tegen de fase 2 van de N629. Een kans voor het behoud van de biodiversiteit en onze prachtige natuurgebieden: de Duiventoren en het Blik als een natuurparel in het drukke gebied tussen Breda en Tilburg.

De Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik organiseert hierover op maandag 9 januari een openbare avond in de Cammeleur. Deze avond begint om 20.30 uur. Deskundige sprekers zullen hun visie op de zaak geven en vertellen waar kansen liggen. Daarna gaan we graag met elkaar (dus ook met U) in gesprek. Organisaties als de Brabantse Milieufederatie (voorzitter Femke Dingemans) en boerenorganisaties zijn als gast aanwezig. Ook leden van gemeenteraden van Oosterhout en Dongen en van Provinciale Staten zijn uitgenodigd.
De provinciale politiek staat dus voor nieuwe keuzes. Is deze in 2015 geplande nieuwe weg nog wel nodig en zijn de hoge kosten en het verlies aan natuur en biodiversiteit het wel waard?

Op initiatief van een aantal statenfracties zal er op 17 februari 2023 in het provinciehuis in Den Bosch een themabijeenkomst plaatsvinden met als onderwerp: heroverweging van deze weg en het kiezen voor het beste alternatief voor zowel de natuur als het verkeer.

Graag nodigen we 9 januari iedereen (woningzoekenden, boeren, wandelaars, natuurliefhebbers, en alle betrokkenen) uit om mee te praten op een discussieavond in de Cammeleur. Daar willen we de themabijeenkomst met voorbespreken. Zet de datum van 9 januari 2023 (20.30 uur) alvast in uw agenda.

Voor meer informatie:
Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik.
Contact: 06 24773824. Email: info@spaardeduiventorenenenhetblik.nl


Dinsdag 2 november 2022
MOB wint stikstofzaak rond bouwvrijstelling

Heroverweeg de aanleg van N629 fase 2.

De uitspraak van de Raad van State over de bouwvrijstelling rond de zaak Porthos van vandaag aangespannen door  Mobilisation for the Environment, laat zien dat de belangen van natuur en milieu zwaarder mee moeten worden gewogen bij ruimtelijke plannen als de N629.  Allerlei geitenpaadjes van de overheid om bouwplannen toch te kunnen realiseren, worden met de uitspraak afgeschoten. De Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik is daarom van mening dat ook de plannen voor de fase 2 van de N629, die 10 jaar geleden het licht zagen, achterhaald zijn en heroverwogen dienen te worden.

De nieuwe weg ondervond vanaf het begin veel kritiek vanwege het verlies aan natuur. Nu blijkt dat ook de rechter de belangen van natuur en milieu zwaarder mee wil laten wegen is er volgens René Roovers van Spaar de Duiventoren en het Blik niet langer ruimte voor deze onnodige en dure weg door de natuur.  Er moet dus opnieuw nagedacht worden over hoe de aanwezige stikstofruimte en de versterking van de natuur verdeeld en georganiseerd moeten worden. Maar ook andere belangen zoals de behoefte aan woningbouw en die van de landbouw dienen in deze afwegingen betrokken te worden.

De Milieuvereniging Oosterhout en de Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik roepen de provincie daarom in een brief op af te zien van de aanleg van de weg en als alternatief zo snel mogelijk de bestaande weg aan te pakken. Alleen zo zijn de verkeersproblemen tussen Dongen en Oosterhout op korte termijn op te lossen met als grote voordeel dat de kostbare natuur tussen Dongen en Oosterhout behouden blijft.

De stikstofuitspraak van vandaag is overigens niet de enige reden dat de milieuverenigingen aan de bel trekken. Ook in de uitvoering lopen de plannen voor de N629 forse vertraging op. Daarbij lijkt keer op keer dat de prioriteit van de provincie Noord-Brabant en gemeenten Oosterhout en Dongen niet bij de N629 ligt. De aanbesteding van de weg aan Dura Vermeer kon door de stikstofkwestie alleen onder voorbehoud plaatsvinden. Dat betekent dat het lange traject van het aanvragen van natuurvergunningen door de aannemer niet kan starten. Een tweede hobbel ligt bij de omgevingsdienst die de benodigde stikstofberekeningen moet aanleveren. Die heeft via de provinciale projectmanager laten weten dat de N629 vanwege het ontbreken van mankracht voorlopig geen prioriteit heeft. Door de uitspraak van de Raad van State van vandaag wordt de druk op de omgevingsdienst alleen maar groter. Daarmee komt de N629 op een nog lager laag pitje te staan. Ten derde hebben meerdere partijen laten weten niet in te stemmen met de verkoop van hun grond op het tracé waardoor zij de lange procedure van de onteigening gaan doorlopen. Al deze uitvoeringsproblemen leiden ook in de toekomst keer op keer tot (langdurig) uitstel.
Voor meer informatie René Roovers, voorzitter Spaar de Duiventoren en het Blik: 06 24773824.

In memoriam Bert Brakkee.

Op dinsdag 14 juni jl. is plotseling overleden imker en bovenal natuur-man Bert Brakkee. Een heel droevig bericht.

In Bert verliezen we een oprechte en strijdbare voorvechter voor alles wat leeft en bloeit.

Ook voor onze vereniging is Bert belangrijk geweest in de strijd voor het behoud van biodiversiteit en onze groene leefomgeving. Zijn creatieve inbreng en zijn brede kennis werkte stimulerend op alle betrokkenen.

Bert was op zijn best als hij met zijn enorme kennis van zaken op een gedreven manier verhalen kon vertellen over de natuur en het belang van bijen daarin; jong en oud wist hij met zijn bevlogenheid te boeien.

De bijen namen voor hem een belangrijke plaats is. Hij onderhield nog 150 bijenvolken.

De nabestaanden hebben we veel sterkte gewenst met dit plotselinge verlies van hun vader en opa.

Spaar de Duiventoren en het Blik

René Roovers (voorzitter) 

Persbericht Aanbieding 900 Enquêtes Oosterhout en Dongen op 17 mei 2022

220517-900Enquetes
220517-900Enquetes

klik hier voor  het persbericht

Aanbieding petitie op 12 mei 2022

De petitie ‘Geen Stank en meer Natuur’ van de Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik is ondertekend door 900 bezorgde Dongenaren die vrezen voor stank en het verloren gaan van hun leefomgeving en de natuur tussen Dongen en Oosterhout en de Duiventoren. Donderdagavond werd deze petitie tijdens een demonstratieve fietstocht aangeboden aan wethouder René Jansen van Dongen en, even later, aan wethouder Dees Melsen van Oosterhout. Klik hier en hier 

Vooraankondiging aanbieden petitie Geen Stank en Meer Natuur 12 mei 2022

De petitie ‘Geen Stank en meer Natuur’ van de Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik is ondertekend door 900 bezorgde Dongenaren die vrezen voor stank en het verloren gaan van hun leefomgeving en de natuur tussen Dongen en Oosterhout en de Duiventoren. Op donderdag 12 mei aanstaande zal de petitie worden aangeboden aan bestuurders van de gemeenten Oosterhout en Dongen en de Provincie. Dat zal gebeuren via een een demonstratieve fietstocht van Dongen naar Oosterhout. Ondertekenaars van de petitie en sport- en natuurorganisaties worden opgeroepen aanwezig te zijn en of mee te fietsen.  Het voorlopige programma is als volgt. De start van de fietstocht is op 12 mei om 18.30 uur bij het gemeentehuis van Dongen. Daar wordt de petitie aangeboden aan de Dongense politiek. Daarna wordt er gefietst naar het ‘benkske’ bij de Nieuwe Bredase Baan tegenover de geplande uitbreiding. Hier vindt om 19.00 uur een demonstratieve bijeenkomst plaats. Er wordt op ludieke manier zichtbaar gemaakt wat de hoogte van 30 meter van de schoorsteen en de gebouwen van deze industriële uitbreiding betekenen, en wat de gevolgen voor onze leefomgeving en de natuur van de Duiventoren zullen zijn. Ook hiervoor zijn vertegenwoordigers van politieke partijen uit beide gemeenten en provincie uitgenodigd om aanwezig te zijn.
 

Vervolgens wordt er naar Oosterhout gefietst. Daar krijgt de gemeenteraad van Oosterhout de petitie overhandigd. Oosterhout beslist deze zomer over de particuliere uitbreiding van industrieterrein de Vijf Eiken. De Raad wordt opgeroepen niet akkoord te gaan met de uitbreiding van Rodenburg met deze zware industrie (categorie 4.3) met onder andere een larvenfabriek.  

Zoals bekend dienden de Natuur- en Milieuverenigingen ‘Spaar de Duiventoren en het Blik’ en ‘de Milieuvereniging Oosterhout’ eerder al een zienswijze in tegen het ontwerpbestemmingsplan Rodenburg dat tot 29 december 2021 ter visie lag.  

Oproep

Ondertekenaars van de petitie, inwoners van Dongen en Oosterhout en natuur- en sportorganisaties die mee willen fietsen kunnen zich aanmelden via info@spaardeduiventorenenhetblik.nl of via 06 24773824. Inwoners uit de wijken West 1 en 2 die de petitie ondertekend hebben, krijgen nog een uitnodiging in de bus.  


30 maart 2022.  800 ondertekenaars petitie ‘Geen stankoverlast en meer natuur’

Er is grote steun voor de door de Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik opgestarte petitie “Geen Stank en meer Natuur’ tegen de uitbreiding van het Oosterhoutse industrieterrein de Vijf Eiken met zware industrie door Rodenburg. Er is een tussenstand met 800 ondertekenaars die online getekend hebben of de papieren versie van de petitie hebben geretourneerd. De Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik wil dat deze zorgen aan bod komen bij de onderhandelingen voor een nieuw college in Oosterhout en Dongen en heeft in een brief aan de onderhandelende partijen een oproep gedaan om de kern van de petitie mee te nemen in de onderhandelingen. Neem de kern van de petitie over: ‘Geen uitbreiding van zware industrie 4.3 in en naast de Duiventoren en besluit juist de natuur te versterken en robuuster te maken’.

  Zoals bekend loop de procedure van de uitbreiding van het Oosterhoutse bedrijventerrein door Rodenburg met een larvenfabriek, een 30 meter hoge schoorsteen en gebouwen, al geruime tijd. Ook de provincie moet nog een besluit nemen maar liet eerder al wel weten kritisch te zijn over de uitbreiding van het Oosterhoutse industrieterrein. Ook in Oosterhout zelf zijn kritische raadsvragen gesteld. Om niet voor voldongen feiten te komen staan is het nu tijd om namens de Dongense bevolking er bij Oosterhout op aan te dringen de plannen te heroverwegen.

 

De petitie zelf loopt online nog door en kan ondertekend worden op www.petities.nl , onder 'Geen stank en meer natuur’. Ook de formulieren kunnen nog ingeleverd worden. Het eindresultaat zal aangeboden worden aan de nieuwe colleges van B en W van Dongen en Oosterhout en aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. ‘We denken daarbij aan een ludieke aanbieding’, aldus voorzitter René Roovers van Spaar de Duiventoren en het Blik ‘en we hopen ook dan op steun van de ondertekenaars’.

  

Voor meer informatie: René Roovers (voorzitter Spaar de Duiventoren en het Blik)

Mobiel: 06 24 77 38 4 maart 2022: Vereniging start petitie

De Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik is een petitie gestart tegen de vestiging van zware industrie categorie 4.3 door het Bioplasticbedrijf Rodenburg in en naast de Duiventoren. De vereniging vreest stankoverlast en aantasting van de natuur.


In wijken West 1 en West 2 worden flyers voor de petitie verspreid met de oproep de petitie te ondertekenen op
https://petities.nl/petitions/geen-stank-en-meer-natuur-in-dongen?locale=nl.

Kijk hier voor de flyer en het persbericht kan hier worden bekeken.

28 februari 2021: Vereniging lanceert eigen plan voor de Spie

In reactie op de uitbreidingsplannen van Rodenburg Biopolymeren  naast de Duiventoren, lanceert de vereniging een eigen plan voor het landbouwgebied tussen de Duitentoren en industrieterrein Vijf Eiken. Met het plan wordt natuurgebied de Duiventoren juist uitgebreid in plaats van bedreigd door uitbreiding van het industrieterrein. Het plan is toegestuurd aan alle betrokkenen: Provincie, gemeenteraden van Oosterhout en Dongen, Staatsbosbeheer, IVN en andere natuurorganisaties, Brabant Delta en de Achmeagroep.

Bekijk hier het schetsontwerp en de brief aan betrokkenen.

Dagblad De Stem had een mooi interview met leden van de vereniging: Op de barricaden voor het bos!6 januari 2021: Vereniging dringt aan op onderzoek aanbesteding Fase 1

Op 12 mei 2020 publiceerde de site Aanbestedingsnieuws.nl een vernietigende analyse van Fase 1 van de nieuwe N629, de aansluiting op de A27. Hun conclusie: doordat de provincie geen duidelijke opdracht aan de aannemers had verstrekt, is er heel veel onnodig asfalt aangelegd, voor een totaal bedrag van 30 miljoen.

Nu de Raad van State groen licht gegeven heeft voor Fase 2, zal ook Fase 2 aanbesteed worden.De vereniging dringt aan op een onderzoek naar de aanbesteding in Fase 1 voordat Fase 2 wordt aanbesteed.  Fase 2 betekent in feite een verdubbeling van de weg tussen Oosterhout en Dongen, met een enorme overcapaciteit als gevolg. 

Lees hier de brieven aan de provincie, en hier de analyse van Fase 1 op aanbestedingsnieuws.nl.

25 november 2020: Raad van State geeft provincie groen licht

In haar uitspraak van 25 november verklaart de Raad van State alle bezwaren van de Vereniging ongegrond en geeft daarna de provincie groen licht voor de aanleg van de nieuwe weg. Voorzitter René Roovers zegt in een eerste commentaar: ‘Dit is een zware tegenvaller: een zwarte dag voor de natuur van Dongen. De uitspraak lijkt bovendien van een zeer matige kwaliteit. Er zijn standaard argumenten aangehaald en nut en noodzaak is niet eens goed beoordeeld.  De Raad van State gaat op geen enkele manier in op de actuele situatie en actuele ontwikkelingen’.

De provincie schrijft in een email het volgende: ‘De Raad van State heeft alle bezwaren niet ontvankelijk of ongegrond verklaard, waardoor het inpassingsplan nu onherroepelijk is. U kunt de uitspraak van de Raad van State teruglezen via deze link: https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@123350/201809188-1-r2.
Door deze uitspraak kan de provincie binnenkort beginnen met de aanbesteding van het werk. Naar verwachting starten de werkzaamheden in de tweede helft van 2022 en zouden eind 2024 gereed kunnen zijn’.

23 november 2020: Uitspraak Raad van State op woensdag 25 november

Advocaat Jasper van Ginneken die namens de vereniging bezwaar maakte tegen de nieuwe weg heeft het onderstaande bericht ontvangen van de Raad van State:

U heeft de Raad van State verzocht om een e-mail te sturen, zodra bekend is op welke dag uitspraak wordt  gedaan in de zaak 201809188/1. Aanstaande woensdag zal in deze zaak uitspraak worden gedaan. De volledige tekst van de uitspraak is woensdag vanaf 10.15 uur te lezen op https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/actuele-uitspraken/hoofdzaken.html.

De Vereniging heeft dit beroep ingesteld in 2018 omdat ze vindt dat deze weg een onaanvaardbare aantasting is van onze kostbare natuurgebieden, omdat nut en  noodzaak van de weg niet zijn aangetoond en aanpassing van de bestaande weg een betere keuze is die niet ten koste gaat van de  natuur en een goede oplossing biedt voor het autoverkeer.  Recente ontwikkelingen tonen aan dat uitbreiding van de  infrastuctuur overbodig is.

28 oktober 2020: Opnieuw uitstel uitspraak Raad van State

De Raad van State heeft aan de advocaat van de vereniging laten weten dat ze meer tijd nodig hebben om een uitspraak te doen over de nieuwe weg.  Men hoopt nog dit jaar een uitspraak te doen. Volgens René Roovers, voorzitter van Spaar de Duiventoren en het Blik, is het een goed teken dat het hoogste rechtsorgaan van ons land problemen heeft tot een uitspraak te komen.

3 september 2020: Raad van State heeft meer tijd nodig

Voor de tweede maal heeft de Raad van State de termijn voor een uitspraak op ons bezwaar met 6 weken verlengd. Aan Jasper van  Ginneken, de advocaat die voor de Vereniging bezwaar heeft gemaakt tegen de nieuwe weg, liet de Raad van State weten dat de zaak verdere bestudering nodig heeft.  Volgens voorzitter René Roovers is dit een hoopvol teken: ‘Er zitten blijkbaar voldoende haken en ogen aan de plannen'.

Lees hier de brief van de RvS aan onze advocaat.


12 augustus 2020: Uitspraak Raad van State verwacht voor 4 september

In haar nieuwsbrief van augustus 2020 schrijft de provincie:

‘Op 12 juni 2020 heeft de zitting plaatsgevonden bij de Raad van State, waarin
zes bezwaren inhoudelijk zijn behandeld tegen het vaststellingsbesluit van
Provinciale Staten van het Inpassingsplan (PIP) voor fase 2. Vanwege de
complexiteit van de zaak heeft de Raad van State op 23 juli 2020 aangegeven dat
zij de termijn voor het doen van een uitspraak met 6 weken verlengen. Uiterlijk
4 september 2020 wordt een uitspraak verwacht.’


12 juni 2020: Zitting Raad van State

Vandaag was de zitting van de Raad van State over de nieuwe weg. De vereniging werd vertegenwoordigd door voorzitter René Roovers en advocaat Jasper van Ginneken. Tijdens de zitting zijn alle door de vereniging naar voren gebrachte bezwaren uitgebreid aan de orde geweest. Voorzitter Roovers zei in zijn slotwoord: ‘In ons beroepschrift hebben we ons ons belang duidelijk gemaakt. Deze zitting is bedoeld geweest om nauwgezet alle aspecten van het besluit te onderzoeken. Dat heeft de Raad van State goed gedaan (die opmerking kon op een goedkeurend knikje rekenen). Het doet me deugd dat er weinig aanvullende vragen zijn gekomen over het het belangrijkste punt van ons beroep namelijk over de vraag of met deze weg een groot maatschappelijk belang is gediend (eis Verordening Ruimte). Blijkbaar zijn we op dit punt heel erg duidelijk geweest en waren er op dit punt geen aanvullende vragen nodig. We hopen dat met het uiteindelijke besluit ons belang wordt gediend namelijk dat van een gezonde, groene leefomgeving’.

Voorzitter Diepenbeek van de RvS zei te verwachten dat de uitspraak over 6 tot 12 weken bekend zou zijn afhankelijk van de onderzoeken die daarvoor nog nodig zijn.

Lees hier het persbericht van de vereniging over de zitting.

9 juni 2020: Werkgroep bespreekt zitting Raad van State

vergadering in Kandoel

De werkgroep van de vereniging kwam dinsdagavond bijeen in Kandoel, de natuurtuin van Ken en Geniet, om de zitting van de Raad van State te bespreken. Daarbij werd rekening gehouden met de anderhalve meter regel van het RIVM.

Bij deze vergadering werd besloten de Raad van State te vragen om de zitting als live-stream uit te zenden. Dat verzoek is in middels gedaan maar de Raad van State liet weten dat de technische middelen daarvoor ontbreken in de zaal van de zitting. 

De leden van de  Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik zien met vertrouwen  de zitting van de Raad van State tegemoet.

29 mei 2020: Nieuwsbrief van de Vereniging.

Vrijdag 29 mei heeft de Vereniging een Nieuwsbrief naar alle leden gestuurd over de huidige stand van zaken. Op 12 juni behandelt de Raad van State ons bezwaarschrift. Vanwege Corona-maatregelen mogen er maar twee mensen per partij aanwezig zijn. Namens de vereniging zijn dat de advocaat Jasper van Ginneken en onze voorzitter René Roovers.

Lees hier de nieuwsbrief van mei 2020.

Daarnaast heeft de vereniging een gesprek gehad met de directie van Rodenburg BV. Men had begrip voor onze zorgen wat betreft de rust in de Duiventoren. De plannen zijn al enigszins aangepast om aan de zorgen om de natuur tegemoet te komen.


11 mei 2020: Zitting Raad van State op 12 juni

‘Inmiddels is er een zittingsdatum vastgesteld bij de Raad van State voor behandeling van de zeven
bezwaren tegen het vaststellingsbesluit van Provinciale Staten van het Inpassingsplan (PIP) voor
fase 2. Op 12 juni aanstaande worden de bezwaren inhoudelijk behandeld. De Raad van State
doet vervolgens binnen 6 weken een uitspraak. Afhankelijk van de uitspraak kan vervolgens de
aanbesteding van het werk starten.’ Dit schrijft de provincie in haar  Nieuwsbrief N629 van mei 2020.

21 april 2020: Provincie ziet geen problemen bij bestemmingsplan Rodenburg

geluidscontourGeluidsoverlast (meer dan 42dB) in de Duiventoren. Oranje arcering geluidscontour nieuwe N629.

In antwoord op vragen van de Partij van de Dieren schrijft de Provincie dat het plan wel een aantasting betekent
van het Natuurnetwerk Nederland  maar dat er voldoende  wordt gecompenseerd. Die compensatie bestaat uit een kikkerpoel aan het kanaal en een aan te leggen groenstrook tussen de Duiventoren en het industrieterrein. In de visie van de Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik kun je hier net als bij de aan te leggen N629 niet spreken van voldoende compensatie. In een groot deel van het bos zal sprake zijn van geluidsoverlast (zie nevenstaande figuur).  

Lees hier de vragen van de Partij voor de Dieren en de antwoorden van de provincie.


14 april 2020: Vereniging maakt bezwaar tegen bestemmingsplan Rodenburg

De gemeente Oosterhout wil industrieterrein Vijf Eiken uitbreiden met 14 ha voor het bedrijf Rodenburg. ‘De Duiventoren wordt hierdoor ernstig bedreigd’, zo vindt de Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik. Gezien de grootte en zwaarte van dat bedrijf (categorie 4.2) hoort de uitbreiding niet thuis op een kleinschalig bedrijventerrein als Vijf Eiken, maar meer op een grootschalig industrieterrein als Moerdijk. De Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik heeft daarom bezwaar aangetekend tegen het voor genomen bestemmingsplan. Zij heeft dat in een inspraakreactie aan de Oosterhoutse wethouder van der Helm (VVD) laten weten.

Lees hier het persbericht en hier de inspraakreactie van de vereniging.

25 maart 2020: Duiventoren ook van de andere kant bedreigd.

Op industrie terrein Vijf Eiken wil het bedrijf Rodenburg het laatste stuk landbouwgebied tussen de Duiventoren en het industrieterrein gaan ontwikkelen. Daarbij blijft er nauwelijks ruimte voor een buffer tussen het natuurgebied en de industrie. Het ontwerpbestemmingsplan is hier in te zien.

Voor de vereniging maakt deze ontwikkeling nog maar eens duidelijk dat natuurbehoud bij Oosterhout en bij de provincie geen prioriteit heeft.


14 maart 2020: Eerste zittingsdatum Raad van State bekend

Op 12 juni is de eerste zitting van de Raad van State gepland over ons bezwaarschrift.

14 februari 2020: Vereniging krijgt inzage in nieuwe documenten rond N629

Met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur heeft de advocaat van de vereniging inzage gekregen in een groot aantal documenten van de provincie met betrekking tot de nieuwe weg. Bovendien maakt de provincie een groot aantal van deze documenten openbaar.

Klik hier voor het besluit van de provincie op het WOB verzoek van de vereniging.

20 november 2019: Algemene ledenvergadering

‘Wij krijgen steeds meer gelijk’ vond de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik op 20 november. Vorig jaar heeft de Vereniging een beroepsprocedure gestart bij de Raad van State. Mede door de stikstofproblematiek loopt die procedure nu al meer dan een jaar. ‘Positief’, vond de ledenvergadering, ‘de kans dat de weg door onze natuur uiteindelijke niet doorgaat, wordt er alleen maar groter door’. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan Fase 1 van het project N629, de aansluiting op de A27. Ons beroep gaat over Fase 2, de verbinding Oosteind-Dongen waarvan de weg door het Blik en de Duiventoren deel uit maken. De ledenvergadering sprak de hoop uit met het oplossen van het knelpunt naar de A27 de verkeersproblemen voor een groot deel zullen zijn opgelost.

Daarnaast vond men dat Oosterhout en Dongen werk zouden moeten maken van de bestaande weg.  De Vereniging besloot er bij de gemeenten op aan te dringen om de motie ‘Maak werk van de bestaande weg’ zo snel mogelijk uit te voeren.

Lees hier het persbericht en hier het volledige verslag van de vergadering.

Oktober 2019: Het is stil bij de Raad van State.

Sinds wij een jaar geleden bezwaar maakten bij de Raad van State is het stil gebleven. Hier kunt U zien wat de voortgang is van het project N629 Oosterhout-Dongen bij de Raad van State. Het is niet duidelijk ook of de uitspraak van de Raad van State over aanpak stikstof gevolgen gaat hebben voor het oordeel van de Raad van State. We hopen dat de Raad van State meer oog heeft voor de belangen van de natuur dan de provincie.

29 mei 2019: Raad van State verwerpt Programma Aanpak Stikstof

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (29 mei 2019).

Ook het inpassingsplan voor de nieuwe weg beroept zich op het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Sinds de uitspraak van de RvS liggen allerlei projecten stil, maar of de uitspraak helpt tegen de nieuwe weg is niet waarschijnlijk: In het milieueffect rapport wordt berekend dat de nieuwe weg geen extra stikstof depositie veroorzaakt in Natura 2000 gebieden (o.a. Loonse en Drunense Duinen en De Biesbosch).

15 januari 2019: Vereniging protesteert tegen zogenaamd Dromenlab.

‘Voorbarig’ zo noemen Sietske Schokker van de Milieuvereniging Oosterhout en René Roovers van Spaar de Duiventoren en het Blik het zogenaamde Dromenlab dat de gemeente Dongen organiseert op 26 en 27 januari. In de flyer van de gemeente Dongen is de nieuwe weg al ingetekend. Het steekt Schokkers en Roovers dat daarmee vooruitgelopen wordt op de beslissing van de Raad van State. Dit ondanks de toezeggingen van de Provincie.  ‘Als de nieuwe weg door het Blik en de Duiventoren wordt aangelegd, moeten de natuurgebieden als verloren worden beschouwd. Daar kan geen Dromenlab tegenop’ zeggen zij in het persbericht over dat zogenaamde Dromenlab.

20 december 2018: Provincie wacht beroep af bij de Raad van State en de vereniging trekt schorsingsverzoek in.

In een brief van 11 december 2018 aan de Afdeling Bestuursrechtspraak schrijft de provincie: ‘Via deze brief brengt de Provincie Noord-Brabant de Afdeling op de hoogte dat de daadwerkelijke realisatie van de werkzaamheden uit het inpassingsplan N629 Oosterhout-Dongen niet zal gaan plaatsvinden voor de uitspraak van uw Afdeling over de ingediende beroepen (verwacht medio 2019)’.

 ‘De provincie zegt toe geen verdere stappen te ondernemen voor de realisatie van de nieuwe weg voor de uitspraak van de Raad van State op ons beroepschrift. Daardoor is ons schorsingsverzoek bij de Raad van State overbodig geworden. Dat is bijzonder positief nieuws. De eerste slag in de juridische procedure is binnen. Dat geeft vertrouwen voor de rest van de procedure. Blijkbaar wil de provincie niet het risico lopen om al via het schorsingsverzoek een flinke draai om de oren te krijgen en komt zij nu met deze tegemoetkoming en toezegging.’ aldus René Roovers, voorzitter van Spaar de Duiventoren en het Blik.

Er zijn in totaal 8 beroepschriften ingediend. Het is momenteel nog niet bekend wanneer de zitting van de Raad van State plaats zal gaan vinden. Roovers: ‘Dat betekent dat de besluitvorming nog geruime tijd op zich kan wachten. Tot die tijd ligt dus alles stil.  De Vereniging zal er nu bij de gemeenten Oosterhout en Dongen op aandringen snel over te gaan tot de uitvoering van de motie van Provinciale Staten waarin gevraagd wordt de knelpunten op de bestaande weg versneld aan te pakken.’

Lees hier het persbericht van de vereniging.

 

22 november 2018: Vereniging in beroep bij de de Raad van State.

Op 22 november 2018 heeft advocaat Jasper  van Ginneken namens de Vereniging beroep aangetekend tegen het besluit van de provincie voor de nieuwe N629. In het beroepschrift stelt de vereniging dat niet is voldaan aan de criteria van het ‘nee-tenzij’ principe: het natuurnetwerk Brabant wordt niet aangetast, tenzij er sprake is van een groot maatschappelijk belang, er geen alternatieven zijn, en, als de aantasting onafwendbaar is, het verlies aan natuur adequaat gecompenseerd wordt. Volgens de vereniging wordt aan geen van die voorwaarden voldaan. Daarnaast wordt ook niet voldaan aan de wet Natuurbescherming.

Lees hier het volledige beroepschrift van de vereniging.

Daarnaast heeft ook de Milieuvereniging Oosterhout een beroepschrift ingediend tegen de plannen.

 

29 oktober 2018: Ledenvergadering

De ledenvergadering van de Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik heeft maandagavond 29 oktober unaniem besloten beroep aan te tekenen bij de Raad van State tegen de plannen voor de N629. Daarnaast zal er bij de gemeenteraden van Dongen en Oosterhout worden aangedrongen op  het oplossen van de knelpunten op de bestaande weg. Provinciale staten van Noord-Brabant hebben hierover een motie aangenomen.

Lees hier het persbericht over de ledenvergadering.

 

28 september 2018: Provinciale Staten stemt in met de nieuwe N629

Provinciale Staten hebben in gestemd met de plannen voor de nieuwe weg tussen Dongen en Oosterhout. Ondanks de oproepen van René Roovers, voorzitter van Spaar de Duiventoren en het Blik, Bert Brakkee van de bijenvereniging Ambrosius en Ranko Hamelink  van de Heemkundekring, werden de plannen van gedeputeerde van der Maat aangenomen met alleen de stemmen van de Partij voor de Dieren en Groen-Links tegen. De college partijen VVD, CDA, D66 en SP, en de overige partijen, PVV, Lokaal Brabant en CU/SGP stemden voor. "Een gitzwarte dag voor de Brabantse en Dongense natuur", aldus voorzitter René Roovers, die samen met Bert Brakkee van de bijenhoudersvereniging en Ranko Hamelink van de Heemkundekring een laatste beroep deed op de Statenleden de plannen niet goed te keuren. "Er wordt natuur opgeofferd voor 1 minuut tijdwinst", aldus Roovers.

 Lees hier het vergeefse beroep van de vereniging op de Statenleden om niet in te stemmen met de plannen van gedeputeerde van der Maat.

20 september 2018: Adviseur Vereniging twijfelt aan rechtsgeldigheid van het PIP

Jasper van Ginneken, adviseur bestuurs- en milieurecht, schrijft namens de vereniging in een legal opinion aan Provinciale Staten dat hij twijfelt aan de rechtsgeldigheid van het PIP. Er wordt niet duidelijk gemaakt  waarom er voor de weg een provinciaal inpassingsplan en geen gemeentelijke bestemmingsplanprocedure is gevolgd. Het adviesrecht van de gemeenteraden werd niet erg serieus genomen door de MER pas openbaar te maken nadat de raden hun advies gaven. Daarnaast is niet duidelijk dat aan de Natuurbeschermingswet wordt voldaan. Van Ginneken raadt de Staten aan het besluit te heroverwegen.

Lees hier het persbericht van de vereniging en hier de legal opinion van van Ginneken.

14 september 2018: Vereniging met een volle bus naar Den Bosch

Met een volle bus Dongenaren is de Vereniging naar Den Bosch geweest. Bij vertrek werd voorzitters René Roovers en Bert Brakkee van de imkervereniging Ambrosius geïnterviewd door Omroep Brabant. Bij het provinciehuis bleek dat de publieke Tribune te klein was voor de de delegatie uit Dongen. René Roovers hield een gloedvol betoog om de natuur te behouden en de verkeersproblemen aan te pakken. Daarvoor is een nieuwe weg niet nodig. De wethouders uit Dongen en Oosterhout bleven herhalen dat de weg wel nodig is, maar gingen wederom niet in op de argumenten van de vereniging.


 Bekijk hier de presentatie van de Vereniging op de themabijeenkomst. Op de Actiepagina staat een uitgebreider fotoverslag.

10 september 2018: TU Delft neemt twijfel weg over rapport Heistraat

Dr. Jan Anne Annema van de TU Delft heeft maandagavond op het Provinciehuis voor Statenfracties een verhelderende toelichting gegeven op het het TU Delft rapport over de Heistraat. Vooral de hoge investeringskosten voor de nieuwe brug over het kanaal en de kosten voor de natuur pakken nadelig uit voor de Bundeling Noord, zo legde hij uit. De conclusie is dat de kosten niet opwegen tegen de baten. Zo is de rijtijdwinst minimaal. Maar het is uiteindelijk aan de politiek om hier een besluit over de nemen, zo gaf Dr. Annema de fracties mee.

Hij gaf uitleg over de totstandkoming van de rapporten. Hij legde uit dat het studentenrapport de toets der kritiek en de vergelijking met professionele MKBA’s kan doorstaan.

Annema was naar Den Bosch gekomen op uitnodiging van de Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik. Als bedankje kreeg hij uit handen van imkers uit het Blik een ‘bijeenpakket’ overhandigd met waskaarsen, bijenwijn en honing. Annema was duidelijk in zijn nopjes met dit natuurcadeau.

Vrijdag vertrekt er om 9 uur bij de Salamander een bus naar het provinciehuis in Den Bosch.

4 september 2018: Gedeputeerde Van der Maat heeft weer geen inhoudelijk antwoord op kritische vragen

In een email van 4 september antwoordt de gedeputeerde op vragen  van de vereniging dat de provincie een langdurig en intensief proces heeft doorlopen om tot de oplossing van de problemen m.b.t. leefbaarheid, doorstroming en veiligheid rond de N629 te komen. En dat de besluiten breed gedragen worden door de gemeenteraden. De gedeputeerde besluit dat   ‘de conclusies (van de studenten) qua beeld lijken overeen te komen met het onderzoek dat wij hebben laten uitvoeren, namelijk een positief effect op o.a. de doorstroming en verkeersveiligheid en een negatief effect op de bestaande natuur’. 

Maar het punt van de studenten is nu juist dat die positieve effecten heel bescheiden zijn, en de negatieve effecten aanzienlijk. En daarom adviseren de studenten de keuze voor Bundeling Noord te heroverwegen. De vraag die van der Maat zou moeten beantwoorden is waarom de provincie voor die oplossing kiest als de positieve effecten zo bescheiden en de negatieve effecten zo aanzienlijk zijn.

Lees hier de brief van de gedeputeerde.

3 september 2018: Woordvoerder GS laatdunkend over studie TU Delft. Vereniging vraagt opheldering

In een technische vergadering van Provinciale Staten liet de woordvoerder van gedeputeerde van der Maat zich laatdunkend uit over de studie van de studenten: De TU zou zich distantiëren van de studie, het werk zou niet beoordeeld zijn en de studenten hebben maar wat cijfers bij elkaar gezet hebben. Navraag bij de docent die de studenten begeleidde bij hun scriptie ga een ander beeld: De studenten hadden goed werk geleverd en hebben een 7,5 gekregen voor hun werk. De vereniging heeft om opheldering gevraagd aan de gedeputeerde en stelt voor de docent uit te nodigen voor een inhoudelijke discussie.

Lees hier ons persbericht.

22 augustus 2018: Studie TU Delft  toont aan dat de kosten van de nieuwe N629 niet op wegen tegen de baten.

Studenten van de TU Delft hebben dit voorjaar een maatschappelijke kosten-batenanalyse gemaakt van de plannen van de provincie voor een nieuwe N629.  De studenten deden hun onderzoek als bachelor eindproject bij de faculteit Techniek, Bestuur en Management. Volgens hun analyse wegen  de kosten van de weg niet op tegen de baten. Tegenover de kosten van aanleg en onderhoud van samen 34 miljoen staan baten van kortere reistijd en verbeterde leefbaarheid berekend op 18 miljoen. Als ook nog het verlies aan natuurwaarde wordt meegenomen berekenen de studenten dat het project 25 miljoen meer kost dan het oplevert. Ze adviseren de provincie het project te heroverwegen.

De vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik is blij met deze conclusies en heeft het rapport doorgestuurd aan Provinciale Staten en gedeputeerden van der Maat (Mobiliteit) en  van den Hout (natuur).

Lees hier het rapport van de studenten  en de reactie van de vereniging.

12 augustus 2018: Nieuwsbrief - Reactienota en Themabijeenkomst PS

Begin juli kregen alle bezwaarmakers tegen de nieuwe weg een bericht dat de reactie van de provincie te lezen is op de website van de provincie. Die reactienota was redelijk teleurstellend. Nergens gaat de provincie inhoudelijk in op de bezwaren. In een commentaar op de reactienota schrijft de vereniging dat de verkeersproblemen op het bordje van de gemeenten worden gelegd en dat het plan er op neerkomt dat er voor 30 miljoen in asfalt wordt geïnvesteerd zonder dat daar een visie achter zit. Daarnaast vindt de vereniging het niks dat mensen niet individueel antwoord krijgen op hun bezwaren.

Op 14 september houdt provinciale staten een themabijeenkomst over de nieuwe weg. De vereniging is uitgenodigd om in die bijeenkomst haar zienswijze naar voren te brengen. De vereniging roept iedereen die begaan is met de natuur van Blik en Duiventoren op om mee te gaan naar Den Bosch om zo onze bezwaren duidelijk te maken aan de statenleden. Op 25 augustus staat de vereniging op het Looiersplein om leden te werven en mensen te bewegen mee te gaan naar Den Bosch.

Lees hier onze nieuwsbrief van augustus en ons persbericht over de themabijeenkomst.  

7 juni 2018: Commissie m.e.r. adviseert positief na aanvulling provincie

Na het kritische advies van de commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r), heeft de provincie een aanvulling geschreven op het milieueffectrapport over de N629 en daarover een nieuw advies gevraagd. Met deze aanvulling is de Commissie m.e.r. tevreden en is van oordeel dat ‘het  milieueffectrapport en de aanvulling nu voldoende informatie geven om het milieubelang goed te kunnen meewegen bij het besluit over het inpassingsplan voor de nieuwe N629’. De vereniging is benieuwd naar de inhoud van de aanvulling: Tot nu toe hebben wij geen enkel officieel of niet-officieel document gezien, waaruit blijkt dat de provincie of de gemeenten de aantasting van de natuur, het natuurnetwerk Brabant, meegewogen hebben bij de keuze van de voorkeursvariant.

Lees hier het definitief advies van de Commissie m.e.r.

4 juni 2018: Provinciale Staten willen themabijeenkomst over de N629

In de procedurevergadering van vandaag heeft Provinciale Staten van Noord-Brabant ingestemd met het verzoek van de PvdD en GroenLinks in samenspraak met de Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik voor het houden van een extra themabijeenkomst over de N629. In een themabijeenkomst laten de Staten zich nader informeren door experts. De bijeenkomst zal waarschijnlijk plaatsvinden op 1 september a.s. De duur is 90 minuten. Alle partijen kunnen experts uitnodigen. De Vereniging is blij met dit besluit omdat er nu een inhoudelijke discussie plaats gaat vinden over de noodzaak van de aanleg van een nieuwe weg.

Lees hier ons persbericht.

28 mei 2018: Vereniging roept op tot dialoog.

In een brief van 18 mei aan Provinciale Staten (PS) vraagt voorzitter René Roovers van "Spaar de Duiventoren en het Blik" om overleg voordat de plannen in de Staten behandeld worden. Hier is alle reden voor: De bezorgdheid onder de bevolking over de aantasting van de natuur blijkt uit het grote aantal ingediende zienswijzen (meer dan 500). Dan is er ook nog het advies van de Commissie m.e.r. die forse kritiek op de onderbouwing van de plannen en de geboden compensatie (zie hieronder). En tenslotte wordt er op dit moment door studenten van de TU-Delft gewerkt aan een maatschappelijke kosten-baten analyse, waarvan de resultaten binnenkort verwacht worden.  Een dergelijk overleg zou kunnen in de vorm van een themabijeenkomst van PS, waarbij belanghebbenden worden uitgenodigd om hun visie te geven.  ‘Wij (...) hopen op een vruchtbare dialoog met u die zou kunnen leiden tot een voor iedereen en de natuur aanvaardbare oplossing’, besluit Roovers zijn brief.

Lees hier de volledige tekst van de brief.

19 mei 2018: Advies Provinciale Raad voor de Leefomgeving: Provincie betrek de burger bij de plannen!

In een advies van 19 mei 2018 dringt de Provinciale Raad voor de Leefomgeving (PRL) bij de provincie aan op maximaal herstel van de natuur, onderzoek naar andere oplossingen dan extra asfalt voor de verkeersproblemen en inspraak van burgers bij de planvorming. Wat dat laatste betreft schrijft PRL dat zij constateert dat ‘burgers zich hebben georganiseerd en gemobiliseerd. Met name de aantasting van de natuur en landschapswaarden in het gebied roept betrokken stellingnamen op.’ Daarbij verwijst de PRL naar de bijenvereniging en de petitie 'Spaar de Duiventoren en het Blik' door 1500 mensen ondertekend. ‘Wij moedigen uw college aan het gesprek met deze partijen en met anderen voort te zetten en elkaar waar mogelijk te bevragen, te stimuleren en uit te dagen’ aldus het advies van de PRL. Daarnaast dringt de Raad er op aan het plan te toetsen aan de meest recente inzichten en effecten van bijvoorbeeld klimaatverandering en de huidige economische groei.

Lees hier het volledige advies van de Raad voor de Leefomgeving.

15 mei 2018: Plan voor de nieuwe weg pas na de zomer in de Provinciale Staten.

Als gevolg van de kritiek van de Commissie MER op het milieueffectrapport (MER) voor de N629 worden de plannen pas na de zomer behandeld in de Provinciale Staten. Volgens de commissie schoot het MER op belangrijke punten te kort. De provincie had onvoldoende duidelijk gemaakt waarom een weg door de natuur van de Duiventoren en het Blik onvermijdelijk was en de compensatie voor de aantasting van de natuur was beneden de maat. Bovendien vindt de commissie dat in het MER ook gekeken moet worden naar maatregelen om de leefbaarheid rond de bestaande Heistraat en Westerlaan te verbeteren.  De provincie heeft nu een aanvulling op het MER voorgelegd aan de commissie. Daarover brengt de commissie op 11 juni advies uit. Een en ander betekent dat behandeling van de plannen in de Provinciale Staten pas na de zomervakantie plaats kan vinden.

De vereniging is blij met het uitstel:    Onze kritiek dat de provincie voorbijgaat aan de belangen van de natuur is door de Commissie MER serieus genomen’, aldus voorzitter René Roovers.Dit biedt een kans voor de natuur en leefbaarheid. Hierdoor krijgen we meer tijd om de definitieve reactienota en inpassingsplan te bestuderen en om overleg te plannen met de fracties in Provinciale Staten en kunnen we ook onze leden daarbij betrekken. Ook kan nu een rapport van de TU Delft dat op 15 juni uitkomt in de besluitvorming betrokken worden. We denken dat ook daar weer nieuwe feiten over de te verwachten verkeersstromen naar voren komen’.

19 april 2018: Advies Commissie MER bevestigt zienswijze vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik.

De nationale commissie die  milieueffectrapportages toetst (de commissie MER) heeft op 19 april een voorlopig toetsingsadvies uitgebracht. De commissie MER vindt dat het milieueffectrapport voor de N629 op belangrijke punten te kort schiet.  Het gaat om de volgende informatie:

  • een heldere samenvatting van het MER ontbreekt, zodat de milieu-informatie niet voor een breed publiek toegankelijk is;
  • voor gevoelige natuur maakt het MER niet duidelijk hoe versnippering en kwaliteitsverlies van kan worden voorkomen;
  • in het MER is onvoldoende aangetoond dat geen belangrijke nadelige effecten op Natura 2000-gebieden plaatsvinden;
  • het MER maakt onvoldoende duidelijk in hoeverre de leefbaarheid in de omgeving van de bestaande N629 na realisatie van de nieuwe weg verbetert.

De Commissie adviseert eerst een aanvulling op het MER op te stellen voordat besloten wordt over het inpassingsplan.

Met dit advies onderschrijft de commissie MER op belangrijke punten de zienswijze die door de vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik is ingediend.

Lees hier het volledige advies van de commissie MER.

16 april 2018: Eerste ledenvergadering van de Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik.

Op maandag 16 april was de eerste ledenvergadering van de vereniging. In het gebouw van de Scouting Laurentius waren 20 leden van de vereniging aanwezig. Voorzitter René Roovers heette alle aanwezigen welkom. Daarna stelden de andere bestuursleden en de leden van de werkgroep zich voor. Alle aanwezigen waren het roerend eens dat het geen  goed plan is om de nieuwe N629 door het Blik en de Duiventoren aan te leggen. Zeker in deze tijd moeten we zuinig zijn op onze natuur. Voor de komende tijd wordt het belangrijk om Provinciale Staten daar van te overtuigen.  De komende tijd gaan we leden werven voor de vereniging en een excursie door het Blik en de Duiventoren organiseren voor de leden van provinciale staten en andere belangstellenden.

28 maart 2918: Provincie verdedigt aankoop gronden.

In antwoord op onderstaande brief schrijft de provincie dat zij, gezien de grote steun in de gemeenteraden van Oosterhout en Dongen, het verantwoord vinden nu al te onderhandelen met grondeigenaren en als de gelegenheid zich voordoet ook grond aan te kopen. Volgens de provincie hebben Gedeputeerde Staten vanwege een goedgekeurd budget voor dit project mandaat om alles te doen wat voor realisatie daarvan nodig is.

Lees de brief van de provincie hier.

19 maart 2018: Vereniging verbijsterd over aankoop gronden voor N629.

De afgelopen weken heeft de provincie gronden aangekocht voor de aanleg van de nieuwe N629. Daarmee wordt een onomkeerbare stap gezet naar de aanleg van de nieuwe weg, terwijl provinciale staten zich nog niet hebben uitgesproken over de plannen: ‘Wij zijn verbijsterd over deze aankoop’, schrijft voorzitter René Roovers, voorzitter van Spaar de Duiventoren en het Blik: ‘Vijf dagen na het sluiten van de inspraaktermijn, dus zonder rekening te houden met de ingediende zienswijzen, koopt de provincie grond aan zonder ontbindende voorwaarden. Het provinciebestuur, gedeputeerde staten, loopt daarmee ook vooruit op de besluitvorming van provinciale staten. Het lijkt er op dat gedeputeerde staten provinciale staten voor het blok willen zetten en zo een inhoudelijke discussie in het provinciale parlement willen voorkomen’, schrijft Roovers.

Lees hier de brief aan GS en hier het bijbehorende persbericht.

15 maart 2018: Brabantse milieufederatie ondersteunt de bezwaren van de vereniging.

De Brabantse milieufederatie (BMF) ondersteunt de zienswijze van de vereniging. Ons persbericht over de bezwaarprocedure staat nu integraal op de website van de BMF.

12 maart 2018: Vereniging stuurt zienswijze naar de leden van de provinciale staten.

Namens de vereniging stuurt voorzitter René Roovers onze zienswijze door naar de leden van de provinciale staten. In een begeleidende email schrijft Roovers: ‘We hopen op deze manier ook naar de staten duidelijk te maken dat het behoud van dit prachtige natuurgebied, niet voor niets onderdeel van het Natuurnetwerk Brabant, zeel velen na aan het hart gaat. We hopen daarin ook op uw steun. Het minste dat we mogen verwachten is echter dat de eigen provinciale wetgeving wordt gevolgd’.

7 maart 2018: Meer dan 350 bezwaarschriften ingeleverd bij de vereniging.

Meer dan 350 mensen (364 om precies te zijn) hebben de flyer van de vereniging ondertekend en bij de vereniging ingeleverd. De vereniging heeft die zienswijzen aangetekend opgestuurd aan de provincie. Vandaag gingen de laatste 18 op de post. Samen met de bezwaarschriften die mensen direct aan de provincie hebben gestuurd of via de website van de provincie hebben ingediend maken ze duidelijk dat voor veel Dongenaren het behoud van de natuur belangrijk is, en dat de aanpak van de verkeersproblemen op de N629 niet ten koste van de natuur mag gaan.

6 maart 2018: Zienswijze van de vereniging de deur uit met steun van de BMF.

In een automatisch email bericht verstuurd om  23:22 uur bevestigt de provincie de ontvangst van de zienswijze van de vereniging 'Spaar de Duiventoren en het Blik'. De afgelopen weken is er door de werkgroep van de vereniging hard gewerkt aan de zienswijze.   ‘Het is een uitgebreide zienswijze geworden’, zegt voorzitter René Roovers in een persbericht naar aanleiding van het indienen van de zienswijze. ‘Alle argumenten die nodig zijn voor een eventuele beroepsprocedure bij de Raad van State moeten nu al in het bezwaar opgenomen zijn’. Toch hoopt hij dat een beroepsprocedure bij de Raad van State niet nodig zal zijn: ‘Het is te hopen dat Provinciale Staten de gedeputeerde Van der Maat (Mobiliteit) terugfluit. Wij vinden ook dat er wel degelijk een (betere) oplossing moet komen voor de verkeersproblemen op de weg tussen Dongen en Oosterhout onder andere bij de AVRI’. Ook natuur- en cultuurhistorische organisaties, zoals de imkervereniging Ambrosius  en Heemkundekring de Heerlyckheit en de Milieuvereniging Oosterhout, hebben hun zienswijze ingediend.

Belangrijk is ook dat de zienswijze ondersteund wordt door de Brabantse Milieufederatie (BMF). In haar zienswijze schrijft de BMF aan de provincie: 'Wij onderschrijven de zienswijze van de vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik, die u hier als herhaald en ingelast dient te beschouwen.'

Hier vindt de zienswijze van de vereniging, het persbericht n.a.v. het indienen van de zienswijze, en de zienswijze van de BMF.

3 maart 2018:  Veel steun voor campagne voor het behoud van de Duiventoren en het Blik

Op zaterdag 3 maart waren leden van de Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik tussen 10.30-13.00 uur aanwezig op het Looiersplein. Veel mensen hebben de flyer van de vereniging met een bezwaarschrift aan de provincie ondertekend en ingeleverd.

1 maart 2018: Voorpaginanieuws...

Deze week op de voorpagina van het weekblad van Dongen: onze flyer en de boodschap dat het besluit over de weg nog niet genomen is en dat men tot en met 8 maart nog bezwaar kan maken. Daarmee heeft het weekblad de eerdere berichtgeving netjes rechtgezet.

24 februari 2018: Campagne voor behoud van Duiventoren en Blik van start op Looiersplein.

 

Zaterdag 24 februari waren leden van Spaar de Duiventoren en het Blik aanwezig op het Looiersplein in Dongen. Er was veel steun voor het initiatief en velen maakten gebruik van de mogelijkheid om een bezwaarschrift te ondertekenen tegen de aanleg van de nieuwe weg.

24 februari 2018: Vereniging aanwezig op Looiersplein.

Flyers staan klaar

Op zaterdag 24 februari en 3 maart zijn leden van de Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik tussen 10.30-13.00 uur aanwezig op het Looiersplein. Mensen die vragen hebben kunnen daar terecht voor achtergrondinformatie. Ook kunnen daar bezwaarschriften worden ingevuld en/of ingeleverd. Iedereen die in eigen kring aan de slag wil, kan daar flyers ophalen.

20 februari 2018: Op roep aan Provinciale Staten: Geef natuur een volwaardige plaats in de besluitvorming.

Op 20 februari stuurde voorzitter René Roovers onderstaand bericht aan de leden van de Provinciale Staten:

Geacht Statenlid,

Net als u zijn wij trots op de de mooie Brabantse natuur. Het is er heerlijk om te wandelen en te vertoeven in de Natuur Netwerkgebieden (NNB) de Duiventoren en het Blik bij Dongen.
Helaas worden die natuurgebieden momenteel bedreigd door een nieuwe en onnodige weg (N629-Bundeling Noord) door deze groene long van Dongen. We berichtten er al eerder over en boden via  een petitie 1500 handtekeningen aan. Op dit moment loopt de periode van de zienswijze. In de loop van dit jaar moet u daar als Staten over beslissen.  

We hopen dat de natuur in deze besluitvorming zijn volwaardige plaats in gaat nemen en houden u de komende tijd graag op de hoogte.

Hierbij treft u publieksversie van de zienswijze aan vergezeld van een persbericht over de manier waarop we daar momenteel aandacht voor vragen. Hopelijk mogen we ook op uw aandacht rekenen.

Mochten er (technische) vragen zijn van uw kant hoor ik dat graag.

Hoogachtend,

René Roovers (ex Statenlid en lid Commissie Verkeer en Natuur en Milieu)

Voorzitter Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik

20 februari 2018: Vereniging roept op om bezwaar te maken bij de provincie.

De Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik roept iedereen die tegen de nieuwe weg door de Duiventoren en het Blik (N629) is, op om voor 8 maart een bezwaarschrift te sturen naar de provincie. Volgens de vereniging houdt de provincie zich niet aan haar eigen regels: een weg door beschermde natuur alleen mag als er een groot maatschappelijk belang bij is en als er geen enkel alternatief is (het nee-tenzij-principe). Volgens de vereniging en volgens de rapporten van de provincie zelf zijn die alternatieven er wel.  'Door bezwaar te maken hopen we provinciale staten wakker te schudden en duidelijk te maken dat dit een onbegaanbare weg is, die bij de Raad van State geen stand kan houden', aldus René Roovers voorzitter van de vereniging.

Lees het volledige persbericht hier.

7 februari 2018: Comité ‘Handen af van de Duiventoren en het Blik’ wordt ‘Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik’.

Het actiecomité ‘Handen af van de Duiventoren en het Blik’ is vanaf 7 februari officieel een vereniging. Met de oprichting van de vereniging werd ook de naam van het comité gewijzigd in Vereniging ‘Spaar de Duiventoren en het Blik’.    Het doel van de vereniging is het bevorderen en beschermen van de natuur in de natuurgebieden Duiventoren en het Blik, in de ruimste zin van het woord.    Als vereniging is het mogelijk om juridische procedures te voeren. Dat is noodzakelijk om in de bezwaarprocedure tegen de aanleg van een weg door de Duiventoren en het Blik (de N629) erkend te worden als belanghebbende. Dat is met de oprichting van de vereniging nu juridisch en formeel geregeld.

Lees ons persbericht hier.

Ondertekening van de akte. Van links naar rechts: Kees Claasen, René Roovers en Jan Kosse.


29 januari 2018: Comité vraagt correctie informatiekrant gemeente Dongen.

"Provincie stemt in met plannen N629" schrijft de gemeente Dongen in haar informatiekrant van 25 januari. Hiermee zet de gemeente Dongen hiermee haar inwoners op het verkeerde been. Provinciale staten nemen pas eind juni een besluit hierover. Ook laat de gemeente (bewust?) na inwoners te wijzen op de mogelijkheid van bezwaar maken. Het comité vraagt de gemeente om correctie en de juiste gang van zaken in de volgende informatiekrant.

Lees hier de brief aan het college van Dongen en hier het persbericht van het comité.

26 januari 2018: Laatste kans om bezwaar te maken tegen de weg door de Duiventoren en het Blik!

Het comité Handen af van de Duiventoren en het Blik roept iedereen op bezwaar te maken tegen de weg door de Duiventoren en het Blik. Afgelopen week werd in de nieuwsbrief van de provincie de vaststellingsprocedure van het inpassingsplan voor deze weg aangekondigd. Vanaf 26 januari tot 8 maart kan iedereen bezwaar maken tegen dit plan.

Kijk  hier hoe u bezwaar kunt maken.

Lees ons volledige persbericht hier.

22 januari 2018: PIP komt 26 januari ter inzage

Volgens de nieuwsbrief N629 van januari 2018 van de provincie wordt het provinciaal inpassingsplan van vrijdag 26 januari tot en met donderdag 8 maart ter inzage gelegd. Reageren kan op http://www.brabant.nl/ontwerpN629 vanaf 26 januari tot en met 8 maart 2018.

15 januari 2018: Comité schrijft provincie over gang van zaken

"In de raad van Dongen voltrok zich een karikatuur van de democratie" schrijft het comité in een brief aan provinciale en gedeputeerde staten van Brabant. "Raad en college besloten niet te reageren op welke vorm van inspraak dan ook", aldus het comité, dat er bij provinciale staten aandringt op de plannen wel inhoudelijk te toetsen en kritisch naar de diverse aannames en conclusies te kijken.

In haar reactie zegt de provincie geen uitspraak te kunnen doen over het democratisch proces in Dongen, maar vindt dat de provincie niets te verwijten valt.

De volledige brief kunt u hier inzien.

21 december 2017: Gemeenteraden stemmen in met nieuwe weg

Eind 2017 hebben de gemeenteraden van Oosterhout en Dongen ingestemd met het concept provinciaal inpassingsplan (PIP) en de milieueffectrapportage (MER) voor de nieuwe weg. In Oosterhout stemden op 27 november drie partijen en 7 raadsleden tegen het plan voor de nieuwe weg en 20 raadsleden voor. In Dongen stonden de plannen op de agenda van de opiniërende vergadering van 7 december. Acht insprekers hielden een pleidooi voor een oplossing met respect voor de natuur en op de publieke tribune zaten tientallen mensen  met een button: "Ik kies voor de groene oplossing". Het mocht niet baten. Na de insprekers bedankt te hebben voor hun inbreng ging de hele raad akkoord met het voorstel van burgemeester Starmans om het voorstel als een hamerstuk af te handelen. Uiteindelijk stemde in de besluitvormende vergadering van 21 december één raadslid tegen het voorstel.

Hier vindt u  onze tien  argumenten voor een oplossing op de bestaande weg en het rapport dat wij aangeboden hebben aan de raad van Dongen.

6 december 2017: Provincie erkent fout in geluidscontour.

"Wij hebben een fout gemaakt in de geluidsberekeningen van alternatief Parallel-Noord", schrijft de Provincie in een e-mail aan het comité op 6 december. Ook is uit het antwoord duidelijk dat in de samenvatting van de MER voor nagenoeg het gehele traject van het voorkeursalternatief van de provincie uitgegaan wordt van geluidsarm asfalt en dat dat niet geldt voor bijvoorbeeld alternatief Parallel-Noord, dat aan de Dongense kant gebruik maakt van bestaand tracé. 

Hier vindt u het bericht van de provincie en de aangepaste beoordeling van alternatief Parallel-Noord.

Persbericht 30 november 2017

Conclusie raadsinformatieavond: inzicht in MER over N629 schiet te kort

Comité Handen Af zet vraagtekens

De gemeente Dongen organiseerde op donderdag 23 november een raadsinformatieavond over de plannen voor een nieuw aan te leggen N629. Op deze avond werd de vrees dat veel betrokkenen geen goed inzicht hebben in de milieueffectrapportage (MER) bewaarheid.

Effecten op doorstroming, luchtkwaliteit, geluidshinder en verkeersveiligheid gering

Een van de aanwezige fractie-ondersteuners bracht naar voren dat door de nieuwe weg de luchtkwaliteit zal verbeteren en de geluidshinder zal afnemen. Maar dat is nu juist het punt: uit de cijfers in de MER blijkt duidelijk dat dit nagenoeg niet het geval is en in de Nota van Inspraak geeft de provincie dat ook toe. Wat ons zorgen baart is dat het idee over vermeende verbetering halsstarrig blijft heersen en blijkbaar ook in de gemeenteraad, die over de nieuwe weg een advies moet uitbrengen. Nog eens de cijfers uit de MER: rijtijd Tichelrijt-Oosteind of andersom wordt in de spits  op 7 minuten een halve minuut minder en buiten de spits verandert er niets, ook in 2030 niet, de luchtkwaliteit in Dongen-West wordt niet beter en het aantal geluidgehinderden neemt met 15 af.

Projectleider provincie ook op dwaalspoor

Als comité Handen Af van de Duiventoren en het Blik vragen we al ruim een halfjaar herhaaldelijk om een eerlijke vergelijking van alle alternatieven, waaronder een aanpak op de bestaande route. Uit de beantwoording van onze vragen over de MER maken wij op dat bij de vergelijking van de geluidshinder in het voorkeursalternatief met geluidsarm asfalt rekening wordt gehouden en in het  alternatief Parallel Noord het effect van geluidsarm asfalt op de bestaande Westerlaan en de Heistraat niet is meegenomen. De projectleider van de provincie antwoordt op deze stelling dat voor geen enkel alternatief het effect van geluidsarm asfalt is meegenomen. Deze reactie staat lijnrecht op de cijfers in de MER die duidelijk aangeven dat deze maatregelen wel zijn meegenomen, maar niet bij alle alternatieven.

Problemen op de Steenstraat

Net als een andere spreker hebben we de vraag gesteld hoe de gemeente en de provincie aankijken tegen de problemen die onherroepelijk op de Steenstraat gaan ontstaan. Zowel de projectleider van de provincie als onze wethouder antwoordde hierop dat de Steenstraat inderdaad reden tot zorg was, maar concreet werden ze niet. In de Nota van Inspraak staat zelfs: ‘De Steenstraat hoort niet tot het projectgebied’.

Conclusie: we gaan een natuur- en geldverslindende weg aanleggen die noch nu, noch in 2030 een wezenlijke verbetering oplevert, terwijl diezelfde weg nu problemen gaat opleveren op onder andere de Steenstraat, maar hoe we die gaan oplossen zien we dan wel weer. En dan hebben we het nog niet eens over de aanzuigende werking van die weg. Begrijpt u het nog?

Financiële gevolgen

Van de raadsleden wordt gevraagd een advies uit te brengen over een project waarvan ze de onderliggende stukken niet voldoende kennen en de financiële gevolgen nog niet kunnen overzien; er is nog steeds geen uitvoeringsovereenkomst en de kosten voor de gemeentes zijn dus nog niet duidelijk. Wat gaat bijvoorbeeld straks het oplossen van de problemen op de Steenstraat kosten?

Wij hopen dat de raadsleden zich nog eens achter hun oor krabben en zich afvragen of ze echt wel verantwoordelijk willen zijn voor de keus voor deze nieuwe weg. 


Persbericht 14 november 2017

Comité vraagt opheldering aan provincie

Het comité Handen Af van de Duiventoren en het Blik vraagt opheldering over de resultaten in de concept MER N629-Westerlaan met betrekking tot de geluidsoverlast in de verschillende varianten. Volgens het comité is de geluidsoverlast van de variant over grotendeels bestaand tracé (variant Parallel Noord) onverklaarbaar hoger dan in de andere varianten.

Bij de aanbieding van de petitie Spaar de natuur van de Duiventoren en het Blik, op 24 maart van dit jaar, heeft het comité al gevraagd hoe het mogelijk was dat in de concept MER het alternatief Parallel Noord zoveel meer geluidsoverlast geeft dan de andere varianten, waaronder het voorkeursalternatief. In de oude MER van 2011 was de geluidsoverlast van een tracé over de bestaande weg (het meest milieuvriendelijke alternatief) niet hoger dan die van de andere varianten. Het comité heeft herhaaldelijk om een verklaring gevraagd, maar de provincie heeft tot nu toe geen afdoende antwoord gegeven.

In de reactienota op de inspraak over de MER antwoordt de provincie nu: ‘Er is bij alternatief Parallel Noord geen afschermende bebouwing en er is sprake van een hoge verkeersintensiteit. Dat veroorzaakt de brede contouren.’ Uit de cijfers in de MER blijkt echter dat de hoge verkeersintensiteit geen verklaring geeft. Mogelijk is de verklaring als volgt: de provincie heeft bij de berekening van de geluidsoverlast bij alternatief Parallel Noord geen rekening gehouden met geluidsarm asfalt op het traject Heistraat-Westerlaan. In de MER van 2011 werd voor het meest milieuvriendelijke alternatief wel uitgegaan van geluidsarm asfalt op het hele traject.

Mocht dit inderdaad de verklaring zijn, dan vindt het comité dat er in de MER geen eerlijke vergelijking is gemaakt tussen de verschillende varianten. In het voorkeursalternatief van de provincie wordt namelijk wel uitgegaan van geluidsarm asfalt op het hele tracé. Het comité is benieuwd naar het antwoord van de provincie. 


Persbericht november 2017 

Gemeenteraad moet nu pal voor de natuur gaan staan

De provincie blijft bij haar keuze voor een onnodige weg door de natuur van Dongen. Een weg die volgens de provincie de problemen van de Heistraat en de Westerlaan gaat oplossen, waarvan echter uit de Milieueffectrapportage (MER) 2016 niets blijkt. Het comité Handen af van de Duiventoren en het Blik zegt in een eerste reactie op het nu gepresenteerde concept inpassingsplan: ‘De provincie zegt de zorgen van inwoners van Dongen over de groene long van Dongen serieus te nemen, maar gaat ondanks de vele protesten gewoon door op de ingeslagen weg: asfaltering van de natuur. Hooguit vinden er enkele aanpassingen plaats op de inpassing van het tracé’.

Het comité is vooral woedend over de reactie van de provincie op de maar liefst 62 ingediende zienswijzen. De toegezegde inhoudelijke afweging vindt niet plaats. Er wordt doodleuk gezegd: ‘We hebben in het verleden al gekozen voor Bundeling Noord en de gemeente was het daarmee eens’. De provincie loopt hiermee een groot risico bij de verdere beroeps- en bezwaarprocedure. Zonder een inhoudelijke toetsing zal de Raad van State nooit akkoord gaan met dit plan. Het comité bracht onlangs een brief uit met maar liefst tien gegronde bezwaren tegen een nieuwe weg door de natuur.

Verder wordt uit de door de gemeente Dongen uitgebrachte nieuwsbrief met de titel Plannen N629 Dongen duidelijk dat er voor Dongen ook grote financiële gevolgen aan de Bundeling Noord zitten. De weg kost 49 miljoen aan provinciaal geld (overigens ook opgebracht door de belastingbetaler), maar het gaat ook de gemeente Dongen miljoenen kosten met een op dit moment al begrote bijdrage van 1,9 miljoen. Daarnaast moeten er tonnen op tafel komen voor de noodzakelijke compensatie. En dan is het vele geld dat gereserveerd moet worden voor het opknappen, veilig maken en toekomstig onderhoud van de oude weg, de Heistraat, nog niet meegeteld. Dat was het eigenlijke probleem en ook dat gaat Dongen miljoenen kosten. Die keuze voor meer asfalt gaat ten koste van veel andere noodzakelijke uitgaven als sport en zorg. Een slechte keuze omdat er een betaalbaar alternatief voorhanden is dat de gemeente nauwelijks iets kost.

In december moet de gemeenteraad van Dongen haar advies uitbrengen. Het comité hoopt dat de raad van Dongen met de verkiezingen voor de deur de zorgen voor de natuur van zoveel Dongenaren wel serieus neemt. In ieder geval zal er door leden van het comité bij de vergaderingen in december worden ingesproken. Daarnaast worden andere acties voorbereid. Door de halsstarrige houding van de provincie dreigt een goede oplossing voor de weg weer op de lange baan te worden geschoven. Het staat vrijwel vast dat veel inwoners en organisaties de weg naar de rechter zullen weten te vinden. Zeker nu de provincie weigert haar keuze inhoudelijk te motiveren.

De conclusie van het comité blijft overeind: het voorkeursalternatief (VKA) betekent 5 hectare extra asfalt en een nieuwe brug over het Wilhelminakanaal. Het effect op de rijtijden Dongen-Oosterhout/A27 is minimaal. Het effect op de luchtkwaliteit in Dongen is nihil en wat geluidshinder betreft: het aantal geluidgehinderden neemt met 10 huishoudens af ten opzichte van de referentiesituatie. De nieuwe weg betekent het einde van natuurgebied het Blik, doorsnijdt de Duiventoren en verstoort de rust over 58 hectare in het bos. En die nieuwe weg kost 30 miljoen.

Het eerdere plan om de bestaande weg te verbeteren is beter om de verkeersproblemen aan te pakken en beter voor de natuur!

Overigens zijn de argumenten van het comité gebaseerd op cijfers uit het concept provinciaal inpassingsplan (PIP), de milieueffectrapportage (MER) 2016 en de nieuwsbrieven van de provincie en de gemeente Dongen. 


Persbericht september 2017

Open brief aan de politiek partijen die (voornemens) zijn deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Dongen op 21 maart 2018.

 Aan: Volkspartij Dongen, VVD, PvdA, CDA, Democratisch Podium, Lijst Breugelmans, D66, SP.

Afschrift aan: het Provinciaal Bestuur. Afschrift aan: gemeenteraad van Oosterhout.

Onderwerp: Naar een goed milieubeleid bij de aanleg van een veilige en duurzame N629.

 Geachte besturen en leden van politieke partijen in de gemeente Dongen,

 Volgend jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen. U bent ongetwijfeld al bezig met de voorbereidingen hiervoor, met name met het opstellen en bespreken van het ‘Programma gemeenteraadsverkiezingen 2018’.

 Graag brengen wij, het Comité Handen af van de Duiventoren en het Blik, de kwestie van de N629 bij u onder de aandacht omdat dit erg veel kiezers in Dongen bezighoudt. We denken dat de discussie hierover de komende tijd verder zal toenemen en dat dit punt ongetwijfeld inzet van de verkiezingen zal worden. De definitieve besluitvorming over de N629 zal, zoals Gedeputeerde Staten ons comité herhaaldelijk liet weten, worden genomen in 2018 (na de verkiezingen) met het Provinciaal Inpassings Plan.

 Graag vragen we u in uw verkiezingsprogramma rekening te houden met onderstaande argumenten.

 Veranderde opvattingen:

De opvattingen over mobiliteit veranderen snel in verband met klimaatverandering, de toegenomen waardering voor natuur en de absolute noodzaak tot het verbeteren van de luchtkwaliteit in Nederland. In Dongen vindt een groot deel van de Dongense bevolking dat het voorkeurstracé voor de N629, de Bundeling Noord, een enorme inbreuk is op de natuur en de groene long van Dongen.

Er bleek brede steun voor de petitie ‘Spaar de Duiventoren en het Blik’. Die werd door 1500 mensen gesteund. Onze natuur en de groene long van Dongen gaan hen erg aan het hart.

Alle belangrijke cultuur-, natuur- en milieuorganisaties deden mee aan een Open Dag in 2017 om het belang van de natuur in het Blik onder de aandacht van politiek en inwoners van Dongen te brengen.

 Conclusie:

Voor het comité Handen af van de Duiventoren en het Blik betekent dat: Geen nieuwe weg door de natuur van de Duiventoren en het Blik, maar kiezen voor verbeteren en duurzaam veilig maken van de bestaande weg.

 We geven u tien redenen waarom het duurzaam veilig maken van de N629 over bestaand tracé de beste keuze is:

1.      De nieuwe weg Bundeling Noord betekent het einde van natuurgebied het Blik, doorsnijdt de Duiventoren en verstoort de rust over 58 hectare in het bos.

2.      Er moeten voor het voorkeursalternatief Bundeling Noord 5 hectare nieuw asfalt en een nieuwe brug aangelegd worden.

3.      Het effect van een nieuwe weg op de rijtijden Dongen-Oosterhout / A27 is zoals in de MER werd aangetoond, nihil.

4.      Het effect van een nieuwe weg op de luchtkwaliteit is vanwege het aantrekken van extra verkeer negatief. Dat is strijdig met het proces tegen de Nederlandse Staat dat Milieudefensie kortgeleden won over het verbeteren van de luchtkwaliteit.

5.      Financieel: de kosten voor de nieuwe weg zijn geraamd op 30 miljoen euro; dat is 11 miljoen meer dan het duurzaam veilig maken van het bestaande tracé.

6.      Met de nieuwe weg wordt het gevaarlijkste stuk van de Heistraat, vanwege de oversteek bij de Hoge Dijk en de situatie bij de Avri, nog niet veilig.

7.      De extra kosten voor verbetering van de Heistraat zullen voor rekening van de gemeenten komen. Raming van die kosten is onbekend; er is nog geen uitwerkingsovereenkomst tussen gemeenten en provincie afgesloten.

8.      Kapitaalvernietiging: investeringen in de weg uit het verleden zoals de turborotonde zijn voor niets gedaan.

9.      Een nieuwe weg met extra verkeer leidt op de Steenstraat en de Vierbunderweg tot nieuwe problemen vanwege de vele rotondes en overstekend (langzaam) verkeer. En we zien de file op de nieuwe weg en brug (nu een natuurgebied) al staan.

10.  Er is weinig draagvlak voor een nieuwe weg door de natuur. Het verzet tegen die door velen als onnodig geziene nieuwe weg, zal leiden tot ellenlange procedures waardoor een goede en Duurzame Veilige oplossing voor de N629 weer jaren op de lange baan zal worden geschoven.

 Onze oproep aan u:

Er moet op de korte termijn een goede structurele oplossing komen voor de N629, die veilig en duurzaam is en die een goed verkeersoplossend vermogen heeft. We hanteren het principe: Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Dat betekent: Keer terug naar het plan dat door Gedeputeerde Staten in 2011 als een goede oplossing werd gezien, namelijk het Duurzaam Veilig maken van de bestaande weg.

We verzoeken u deze breed gedragen voorkeur in uw verkiezingsprogramma op te nemen. Zittende gemeenteraadsfracties vragen wij in hun advies aan de provincie op 21 december a.s. hier rekening mee te houden.

Graag zijn we bereid een toelichting te komen geven. Ook ontvangen we graag een exemplaar van uw gemeenteraadsverkiezingsprogramma 2018-2022.

 Namens het Comité ‘ Handen af van de Duiventoren en het Blik’, René Roovers

 

Bericht van het comité

Vandaag in BN de Stem weer aandacht voor de protesten tegen de aanleg van een nieuwe weg door de Duiventoren en het Blik. Aandacht is goed en we hopen dat veel mensen in actie komen en een zienswijze indienen.

Maar... weer roept het artikel in de Stem misverstanden op: ons comité pleit niet voor verbreding van de bestaande weg en ook niet voor de nul+-variant. Wij pleiten voor simpele maatregelen op de bestaande weg, zoals het aanpassen van de verkeerssituatie bij Avri, het terugbrengen van de maximumsnelheid naar 60 km, het terugdringen van doorgaand vrachtverkeer (dat moet gebruikmaken van de speciaal daarvoor aangelegde burgemeester Letschertweg), het leggen van geluidsarm asfalt en het doortrekken van de geluidswal bij de Westerlaan.

Persbericht juni '17

Provincie vraagt uw mening over het voorkeursalternatief voor de N629  

Gaan de Duiventoren en het Blik u aan het hart? Laat het horen!

Is er dan nog wat aan te doen, aan die nieuwe en extra weg die de gemeenten en de provincie willen aanleggen langs en door de Dongense natuurgebieden ? Volgens de leden van het comité ‘Handen af van de Duiventoren en het Blik’ zeker wel ! “Wij hopen en wensen dat heel veel ‘groene Dongenaren’ van zich doen spreken”, aldus Christina Rompa. “In een gesprek tussen de gedeputeerde Van der Maat en het comité op 10 mei, zei de gedeputeerde verrast te zijn door onze petitie en de 1500 handtekeningen daaronder. Het was een ander geluid dan hij gewend was uit Dongen. Tegelijkertijd lijkt de provincie al die stemmen naast zich neer te leggen omdat zij in deze fase niet met een nieuwe partij in zee kan gaan: ‘Dien straks zienswijzen in, dat is de te volgen weg’ zo luidde de boodschap.”

Nu de provincie expliciet vraagt om te reageren, is de tijd aangebroken om u te laten horen! Naar buiten toe wordt door gemeenten en provincie al maandenlang het huidige voorkeursalternatief als daadwerkelijk toekomstscenario gepresenteerd. Maar het definitieve besluit moet nog genomen worden, en daarmee is de race dus nog niet gelopen. De huidige stap in het proces – het indienen van zienswijzen – is een belangrijke. Laat de provincie weten wat u vindt van het huidige voorkeursalternatief en de consequenties die dit tracé met zich meebrengt. U heeft tot 23 juni de tijd om een echt ‘groen tegengeluid’ uit Dongen te laten horen. 

Op www.spaardeduiventorenenhetblik.nl laat het comité zien waarom het huidige voorkeursalternatief in haar ogen twijfelachtig en ongewenst is. “Ook hebben we deze week op onze website een concept zienswijze geplaatst, waar men op kan voortborduren. De provincie verzoekt de zienswijze concreet te maken, en duidelijk bij specifieke paragrafen of afbeeldingen aan te haken. Kunt u zich inhoudelijk in ons concept vinden, dan kunt u het letterlijk overnemen. Vanzelfsprekend kunt u ook geheel en al uw eigen hart en verstand laten spreken”, aldus Christina Rompa.

Uit de nieuwsbrief van de provincie: Geïnteresseerden kunnen de notitie ‘Uitwerking Voorkeursalternatief N629’ vanaf 12 mei 2017 digitaal inzien via www.brabant.nl/vkaN629  Er ligt ook een papieren versie bij de gemeentehuizen van Oosterhout en Dongen en in het Oostquartier in Oosteind. De provincie ontvangt uw reactie bij voorkeur digitaal. U kunt uw reactie op deze Notitie tot en met 23 juni 2017 indienen via www.brabant.nl/vkaN629  (even zoeken in de lijst met plannen).  U kunt uw reactie ook schriftelijk sturen onder vermelding van ‘Notitie Uitwerking voorkeursalternatief N629’ aan Provincie Noord-Brabant, Gedeputeerde Staten, T.a.v. Mevr. A. Verhagen, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch.                            Wij verzoeken u om in uw reactie duidelijk aan te geven over welk hoofdstuk, welke paragraaf, tekening, of bijlage uw opmerking gaat.

 

Ingezonden mening Weekblad Dongen 30 mei '17

Gemeente maakt zich belachelijk

De gemeente Dongen slaat in de ogen van het comité Handen Af van de Duiventoren en het Blik de plank volledig mis door een dromenlab over het gebied te organiseren. Dezelfde gemeente gaf niet thuis toen nagenoeg alle bij de Duiventoren en het Blik betrokken organisaties op 8 april jongstleden een open dag in het gebied organiseerden. Zelfs een reactie of afzegging kon er niet vanaf.
Ook op het boekje dat ter gelegenheid van deze open dag werd uitgegeven en waarin alle organisaties hun mening gaven over de toekomst van het gebied volgde geen reactie.
Integendeel, de gemeente gaat stug door met de plannen om het gebied te vernietigen door er een nieuwe en onnodige weg doorheen te leggen.

Mensen die vinden dat de natuur ook een stem moet hebben, worden voor 'zwartkijker' uitgemaakt en - wat nog erger is - worden er voortdurend onterecht van beschuldigd 'geen oplossing voor de problemen op de N629 te willen', terwijl zelfs uit de officiële MER uit 2011 is gebleken dat er andere oplossingen zijn waarbij de natuur niet het onderspit hoeft te delven.

Ongeloofwaardig en onwaarachtig om de Dongenaren voor voldongen feiten te stellen en 1500 mensen die een petitie hebben ondertekend te negeren en dan nu met een dromenlab te komen waarbij mensen zogenaamd kunnen meepraten. Ja, in Dongen mag je meepraten, maar alleen als je met het college meepraat.

Wij zien onszelf niet als zwartkijkers, wij zien onszelf eerder als groenkijkers en die benaming zullen wij als een geuzennaam beschouwen.

Comité Handen Af van de Duiventoren 


Persbericht 11 mei '17

Inspraakronde biedt kans om besluit Bundeling-Noord te heroverwegen.

Deze week kondigde de provincie een extra inspraakronde aan rond de verbinding Dongen-Oosterhout, de N629. Volgens de provincie is deze tussenstap bedoeld om het gekozen voorkeurstraject, de zogenaamde Bundeling-Noord te verfijnen en de inpassing in het landschap te verbeteren. Het comité Handen af van de Duiventoren en het Blik grijpt de inspraakronde aan om de hele keuze voor Bundeling-Noord van tafel te krijgen. Die nieuwe weg betekent het einde van natuurgebied het Blik en tast de rust in een groot stuk van de Duiventoren aan.

Nu pas maakt de Provincie ook de conceptmilieueffectrapportage (MER) openbaar, die de grondslag vormt voor het besluit van juni 2016 om Bundeling-Noord als voorkeursvariant aan te wijzen. Ons comité heeft zich hard gemaakt om in de MER ook te onderzoeken of de verkeersproblemen op de bestaande route met minimale aantasting van de omgeving op te lossen zouden zijn. Onze petitie, die vroeg om zo’n onderzoek, is door 1500 mensen ondertekend en op 24 maart aangeboden aan gedeputeerde Van der Maat en de voorzitter van de commissie Mobiliteit van de provincie Van Brakel. Maar die variant is in de concept-MER niet als een volwaardige variant meegenomen.

Ons comité heeft woensdag 10 mei een gesprek gehad met de heer Van der Maat en de projectleider van het project N629-Westerlaan. In dat gesprek zei de gedeputeerde geen mandaat te hebben om onze petitie uit te voeren. Maar in de Nieuwsbrief schrijft de provincie ‘De petitie van het actiecomité geeft op dit moment geen aanleiding om de tracékeuze te wijzigen of een pas op de plaats te maken.’ De provincie legt de petitie gewoon naast zich neer. Ook uit de verschuiving van de brug 75 meter naar het westen blijkt dat de politiek geen oog heeft voor de natuur. Letterlijk staat er dit in het bijbehorende rapport: ‘Hoe verder de brug naar het westen verschuift, hoe meer verstoring optreedt in het natuurgebied.’ En de compensatie wordt gevonden in een ecologische verbindingszone tussen het fietspad langs het kanaal en de nieuwe weg. Een gotspe!

Wat het comité betreft geeft de nieuwe inspraakronde alle betrokkenen de gelegenheid zich nog eens achter de oren te krabben of die nieuwe weg wel is wat we nodig hebben. We denken ook in de concept-MER voldoende argumenten te vinden voor een heroverweging. We roepen iedereen die de natuur een goed hart toedraagt op om gebruik te maken van deze inspraakronde om de politiek op andere gedachten te brengen! Geef de natuur van de Duiventoren en het Blik een eerlijke kans!


Aanbieding boekje open dag 

Gerrit Draisma van het comité Handen af van de Duiventoren en het Blik biedt het boekje aan dat is uitgegeven ter gelegenheid van de open dag op 8 april 2017. Hij overhandigt het via de griffie aan Provinciale staten en Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. In het boekje beschrijven de tien deelnemende organisaties welke waarde zij hechten aan de deze natuurgebieden. Ze geven daarmee de natuur een stem. 
Persbericht 8 april '17

Open dag Duiventoren en het Blik geslaagd

Natuurorganisaties uit het Blik en de Duiventoren hebben afgelopen zaterdag onder een heerlijke lentedag hun beste beentje voorgezet om de pracht van hun gebied te laten zien. Iedere organisatie had een eigen activiteit. Er was zoveel te zien dat bezoekers de wandelroute soms niet eens af konden maken. ‘Zonder meer geslaagd. Voor een eerste keer is de opkomst zeker niet slecht. Misschien moeten we vaker dingen samen organiseren?’, zo concludeerde de deelnemende organisaties in hun nabespreking achteraf bij het Scouting gebouw tevreden. Het speciale open dag boekje konden bezoeker mee naar huis nemen om het allemaal nog eens na te lezen.

Impressie

De imkers van de imkerij Ambrosius waren van plan op de open dag de show te stelen. Ze hadden een prachtige stand ingericht in Kandoel. Er werden kaarsen van was gemaakt en bezoekers kregen een inkijkje in de bijenkorven. Imker Bert Brakkee was als een echte entertainer bezig om de bijen te promoten:’Honing is lekker en gezond. Vrouwen die honing eten kijken sensueler uit hun ogen’, zo voegde hij menig vrouwelijke bezoeker schalks toe. En bijen doen niets want je kunt ze gewoon in je mond nemen. Waarbij voorzitter Anton Staps je dan in het oor fluisterde: ‘Zelf niet doen want hij pakt alleen de mannetjes, die bijten niet’.  Bij het Vruchtenparadijs konden kinderen zelf aardappels poten. Binnenkort staan de aardbeien er al op. Veel mensen lieten hun mailadres achter voor de Nieuwsbrief. Bij Vogelreservaat de Kleine Heijningen konden bezoekers niet alleen zelf genieten van de vele vogels maar ook van de prachtige vogelfoto’s. Kinderen konden broodjes bakken boven een vuur. Chris Leijten: Er is hier pas bij een archeologische vondst een oude wal gevonden, waarschijnlijk van een stenen ommuring. En vastbesloten:’Dit gebied moet zo blijven, ze moeten ons hier eerst nog maar eens weg zien te krijgen’.  Voorzitter Chris Grootzwagers van Ken en Geniet:’Het heeft de hele dag mooi doorgelopen. Zo kun je op je gemak uitleg geven want we zijn geen pretpark en willen dat ook niet zijn. Het levert in ieder geval weer vijf nieuwe leden op’, zo concludeerde hij tevreden. Bij de Vlaamse Schuur konden bezoekers de geschiedenis van het gebied via een presentatie volgen. Ook liet Bert Kalter van de Heemkundekring de pas opgegraven plaggenhut zien. De excursie van Ranko Hamelinck was goed bezet en met de gedreven cultuur historisch verteller werd het een leuke wandeling. Bij Stichting de Zetten:’Een mooi stil stukje natuur, prachtig onderhouden met de groenling in het vizier’. Ook de excursies naar de Duiventoren van IVN gidsen Toon Thielen en Jan Jansen waren goed volgeboekt. Als laatste in de ronde konden bezoekers op de IJzertijdboerderij bij het met een prehistorische maken van glasringen en het spinnen.  Al bij al te veel om op te noemen. Ook de bijdragen van de wijkraad West 1 -  worstenbroodjes voor alle vrijwilligers - de scouting die de hele dag hun gebouw aan de Doelstraat ter beschikking stelde en de vrijwilligers van het actieve comité Handen af van de Duiventoren en het Blik dat de hele dag vliegende kiep speelde, droegen bij aan een geslaagd evenement. 

Gemiste kans.

Minder tevreden waren de organisatoren over de opkomst van politici. Die werden ’s morgens bij de start van de dag officieel ontvangen bij scouting Laurentius. Hadden gedeputeerde staten nog  per brief te laten weten niet aanwezig te zijn, het college van B&W van Dongen gaf taal noch teken. Jammer dat het college deze gelegenheid om met de organisaties in gesprek te gaan aan zich voorbij liet gaan. De organisatie kreeg te horen dat het de Dongense raadsleden zelfs werd ontraden de open dag te bezoeken. 'Waarom?' vroegen mensen zich natuurlijk af. Het advies dat de bezoekers en deelnemende organisaties hen mee hadden willen geven was echter eensluidend:”Afblijven van onze natuurgebieden de Duiventoren en het Blik’.  
Op bezoek bij imkerij Ambrosius


Petitie succesvol afgerond: 1500 handtekeningen op het provinciehuis aangeboden  !

Het resultaat van de petitie: op vrijdag 24 maart jl. hebben comitéleden de petitie aangeboden aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. Hier downloadt u het krantenartikel uit De Stem. 

Het comité, in de persoon van Gerrit Draisma, schreef na een grondige bestudering van de MER een rapport met bevindingen en overhandigde dit tezamen met de 1500 verzamelde handtekeningen aan de provincie.  Hier heeft u inzage in het rapport. 

  

Het totaal aantal handtekeningen voor de petitie is de 1470 gepasseerd (maart '17)

De tellerstand voor de online petitie staat momenteel op 680. Tezamen met de verzamelde handtekeningen op de Kerstmarkt, in de Duiventoren en het Blik zelf, en via folders - in totaal 797 - tellen we nu zo'n 1477 handtekeningen !

De steunbetuigingen zullen eind maart 2017, samen met de tekst van de petitie en voordat de definitieve besluitvorming over het tracé plaatsvindt, worden aangeboden aan het provinciebestuur en de gemeentebesturen van Dongen en Oosterhout. Jeugdige actie langs het kanaal 

Onlangs heeft het comité langs het kanaal weer 64 handtekeningen opgehaald voor de actie Spaar de Duiventoren en het Blik. Verschillende jongelieden hebben enthousiast getekend. Silkie en Marijn zijn de jongste, en bijzonder bekwame, ambassadeurs voor onze actie tegen een weg langs het fietspad, door het bos en de moestuintjes. Marijn: "De volwassenen waren heel beleefd en wilden wel luisteren. Maar de schoolkinderen fietsten vaak gewoon door". Later hebben Silkie en Marijn in hun klas nog eens 26 handtekeningen verzameld ! Op de foto hierboven tellen ze samen de stemmen.


Persbericht  13 maart 2017

Aanbieding petitie Spaar de natuur in de Duiventoren en het Blik

Op vrijdag 24 maart a.s. wordt in het provinciehuis in Den Bosch het resultaat van de petitie ‘Spaar de natuur in de Duiventoren in het Blik’ aangeboden. De petitie wordt op het bordes voor de Statenzaal in ontvangst genomen door gedeputeerde Van der Maat en de voorzitster van de commissie Mobiliteit van Provinciale Staten, mevrouw van Brakel. De petitie wordt namens alle ondertekenaars - zowel de papieren als de digitale handtekeningen - overhandigd door een afvaardiging van het comité Handen af van de Duiventoren en het Blik.

Met de petitie willen de ondertekenaars bereiken dat er een eerlijk onderzoek komt naar de alternatieven voor de N629 (Heistraat). Daarbij moet ook de mogelijkheid onderzocht worden om de bestaande weg te verbeteren, zodat de Duiventoren en het Blik niet worden aangetast. Deze belangrijke natuurgebieden vormen de ‘groene long’ van Dongen. Uit het grote aantal ondertekenaars blijkt dat er een groot draagvlak is voor de natuur in die gebieden, het laatste stukje echte natuur van Dongen. Voor de aanbieding heeft het comité een grote kaart gemaakt met daarop ingetekend de gebieden die onderdeel uitmaken van het Natuurnetwerk Noord-Brabant. Het comité wil de natuur een stem geven door de provincie op te roepen serieus te kijken naar het alternatief waarbij het natuurnetwerk (voorheen ecologische hoofdstructuur- en verbindingszones) niet hoeft te worden aangetast.

Laatste kans om mee te doen. De petitie staat nog online en kan ondertekend worden tot 24 maart 2017. Dus iedereen die nog niet heeft getekend, heeft nog een laatste gelegenheid om zich voor behoud van de Duiventoren en het Blik uit te spreken. Deze week houdt het comité nog een handtekeningenactie op het fietspad langs het kanaal onder de schoolgaande jeugd en recreanten die gebruikmaken van het nu nog rustige fietspad. 


Persbericht 20 februari 2017

Al meer dan 1200 handtekeningen voor petitie Spaar de Duiventoren en het Blik

Afgelopen zondagochtend hebben leden van het comité  “Handen Af van de Duiventoren en het Blik” opnieuw handtekeningen opgehaald voor de petitie. Ditmaal tijdens de Atledo Cross die jaarlijks plaatsvindt in de Duiventoren. De petitie vraagt de provincie om een eerlijke vergelijking te maken tussen de aanleg van een nieuwe weg en het aanpakken van de verkeersproblemen op de bestaande N629 naar Oosterhout en de A27. Eén van de leden, Christina Rompa, vertelt: “Al met al hebben we nu ruim 1200 handtekeningen verzameld, middels de online petitie en enkele acties. Dat is een behoorlijk aantal, zeker als je bedenkt dat dit voor het leeuwendeel handtekeningen zijn waar mensen moeite voor hebben moeten doen. Online tekenen gaat niet vanzelf en met name de laatste stap, bevestiging via de email, laten mensen nogal eens zitten. De flyers die we in West hebben verspreid moesten diegenen die wilden tekenen vervolgens naar onze huisadressen wegbrengen. Het is duidelijk dat we grote aantallen in korte tijd behalen met acties zoals deze en op de kerstmarkt. Dat laat eigenlijk pas goed zien hoe groot het draagvlak om de natuur te sparen werkelijk is. Een flink deel van de bezoekers van de Atledo Cross tekenden rap en overtuigd. Anderen wilden zich eerst uitgebreid informeren, en men schuwde daarbij de discussie niet.”

Op de N629 zijn welbekende verkeersproblemen, maar het huidige voorkeursalternatief, Bundeling Noord, betekent in de ogen van het comité en van vele Dongenaren een ernstige aantasting van de natuur. Christina Rompa: “In deze tijd zou het beleid uit moeten gaan van duurzaamheid en behoud van de schaarse natuur. Zonder overtuigende onderbouwing wil men nu een tweede weg aanleggen, door een uniek natuurgebied. Dat is niet okay. Wij willen Dongenaren die dezelfde mening zijn toegedaan een stem geven, en hopelijk de politiek bewegen naar het eerder gekozen voorkeursalternatief in 2011, namelijk het verbeteren van het bestaande tracé.”  


Persbericht januari 2017 

Vandaag is de provincie over de brug gekomen met informatie die door het comité Handen Af van de Duiventoren en het Blik via een Wob-procedure is opgeëist. Onderdeel van de overlegde stukken is de tot nu toe geheim gebleven Milieueffectrapportage. Na een eerste inzage in deze MER-stukken is de vraag waarom deze stukken niet gewoon bij de vaststelling van het voorkeursalternatief al openbaar konden zijn. Het comité is tevreden dat de geheimhouding van de MER nu via de Wob is opgeheven. ‘Nu kunnen we bekijken welke argumenten er hebben meegespeeld bij de keuze van het voorkeursalternatief Bundeling Noord en welke niet, en nu kunnen we eindelijk een inhoudelijke discussie aangaan,’ aldus René Roovers namens het comité.

Maar het comité is ook teleurgesteld omdat niet alle informatie is overlegd. Gedeputeerde Staten houden informatie over de financiële kant en overlegverslagen geheim. Bovendien zijn in de verslagen van bestuurlijk overleg delen zwart gemaakt. Aangezien het verslagen van overleg van politieke vertegenwoordigers betreft en geen opinies van ambtenaren, is dat een zeer vreemde handelswijze. ‘In deze verslagen zou je toch niets te verbergen moeten hebben?’ aldus René Roovers in zijn reactie. ‘We gaan de stukken nu grondig bestuderen en komen dan met een inhoudelijke reactie.’

Het comité stuurde eerder een ingebrekestelling naar de provincie omdat de termijn waarin op het Wob-verzoek gereageerd moest worden, was overschreden. René Roovers: ’De ingebrekestelling was bedoeld om druk op de ketel te zetten om de gevraagde informatie boven tafel te krijgen. We vonden het vreemd dat de provincie zich niet aan de termijnen hield, dat accepteren we niet. We gaan nu bekijken hoe we de ontbrekende stukken alsnog boven tafel kunnen krijgen.’


Persbericht december 2016:  Comité start WOB-procedure bij Provincie

Het comité ‘Handen af van de Duiventoren en het Blik’ start een WOB-procedure bij de provincie Noord-Brabant. Met deze procedure vraagt het comité om openbaarheid van alle stukken die geleid hebben tot de keuze voor een weg door de natuurgebieden de Duiventoren en het Blik, de Bundeling Noord. René Roovers: ‘De provincie en gemeente laten ons geen andere keuze. We hebben deze informatie opgevraagd, maar het lijkt erop dat de provincie deze pas volgend jaar wil geven bij de officiële besluitvorming. Maar tegelijkertijd gaat de provincie wel onverdroten voort met de voorbereidingen om de weg dwars door de Duiventoren en het Blik te trekken. Dit terwijl de provincie zelf aangeeft dat de keuze voor de weg langs Dongen nog niet definitief is.

In 2011 kwam men nog tot een heel andere oplossing. Wij vermoeden dat provincie en gemeenten hier handjeklap hebben gespeeld en mede daarom willen we nu via de Wet openbaarheid van bestuur de informatie opvragen die de provincie tot nu toe weigert te geven. Het gaat dan om de milieueffectrapportage (MER) en de verkeerstellingen. We willen zo ook voorkomen dat als straks blijkt dat deze nieuwe weg niet de juiste keuze is, er opnieuw een berg geld over de balk is gesmeten’.

Het comité vindt toch al dat het veel te lang duurt vooraleer de verkeersproblemen, overlast en veiligheid van de weg, worden aangepakt. Als men gewoon in 2011 de knoop had doorgehakt waren de problemen nu al lang opgelost. Toen echter lag de gemeente Dongen dwars en wilde niet dat de door de provincie voorgestelde oplossing over de bestaande weg werd uitgevoerd.

Er blijkt veel steun voor de actie ‘Spaar de natuur in Duiventoren en het Blik’ die het comité is gestart. Er zijn in een korte tijd al bijna 1000 steunbetuigingen binnengekomen. Al deze mensen willen eerst een eerlijk onderzoek op basis van alle milieuoverwegingen om dan pas te komen tot een keuze voor een bepaald tracé. Het minste is dat we inzicht krijgen in de precieze informatie en de wijze waarop de besluiten zijn genomen. Vandaar deze WOB-procedure. De provincie is nu verplicht binnen vier weken alle informatie op tafel te leggen’ aldus René Roovers.


Persbericht december 2016: Handtekening verzameling op Kerstmarkt succesvol: 

Driehonderdzestig nieuwe steunbetuigingen voor de petitie ‘Spaar de natuur in de Duiventoren en het Blik’ !  Veel Dongenaren hebben op de kerstmarkt de gelegenheid te baat genomen om hun steun te betuigen aan de petitie ‘Spaar de natuur in de Duiventoren en het Blik’. Op drukke tijden stonden mensen in de rij om te kunnen tekenen. Sommigen waren speciaal naar de kerstmarkt gekomen om hun handtekening te zetten. Er werd dankbaar gebruikgemaakt van de plattegronden waarop de mensen konden zien wat de plannen voor de weg precies inhouden. Opvallend was ook het flinke aantal jongeren dat spontaan hun steun betuigde aan behoud van de natuur in dit mooie stukje van Dongen. In totaal zetten driehonderdzestig mensen hun handtekening onder de petitie waarin wordt gevraagd om een eerlijk onderzoek, waarin ook de mogelijkheid van het opknappen van de bestaande weg wordt meegenomen.

De comitéleden Peter Graafmans en Marga van Broekhoven vonden de steun en de grote aanloop bij de stand bemoedigend: ‘Mensen zijn bekend met de plannen maar weten vaak niet precies wat er staat te gebeuren. De conclusie van velen was dat de problemen op de huidige Heistraat zo in ieder geval niet worden opgelost, en dat een oplossing ook niet ten koste van de natuur mag gaan!

De komende weken zijn comitéleden ook op andere plaatsen in Dongen te vinden, onder andere in de Duiventoren, om de petitie onder de aandacht te brengen. Daarnaast worden de flyers in verschillende wijken van deur tot deur bezorgd. 


Persbericht 23 augustus 2016 Nieuwe weg Heistraat nog lang geen gelopen race 

‘Er is in dit stadium geen definitief besluit genomen over het een nieuw tracé voor de Heistraat’. Dat schrijft de provincie in antwoord op vragen van René Roovers. Dus liggen er mogelijkheden om de plannen voor een nieuwe weg door ’t Blik nog te veranderen. Dat is de reden voor het comité ‘Handen af van Duiventoren en ’t Blik’ om in september een online petitie te starten:‘Spaar de natuur in ’t Blik en de Duiventoren’. In de petitie pleit het comité ervoor dat er eerst gedegen onderzoek gedaan moet worden voordat de definitieve keuze voor het tracé wordt gemaakt. Alle varianten, ook het verbeteren van het bestaand tracé, moeten serieus in de Milieu Effect Raportage (MER) onderzocht worden. ‘Dan zou een nieuwe weg door de natuur van ’t Blik of de Duiventoren wel eens helemaal niet nodig blijken te zijn’, aldus Roovers namens het comité. Het comité staat in deze opvatting niet alleen want ook de adviescommissie MER van de provincie zei al vorig jaar dat het opwaarderen van de bestaande weg serieus onderzocht moest worden. ‘Dan zou er krachtig ingezet moeten worden op ruimer aandeel fiets en openbaar vervoer en het ontmoedigen van het vrachtverkeer’, aldus de provinciale MER commissie in haar advies. Dit advies is door de provincie tot op dit moment om onduidelijke redenen naast zich neergelegd. Vreemd omdat in 2011 de provincie zelf het verbeteren van de bestaande weg als best mogelijke alternatief benoemde. Waarom daar door de provincie later vanaf geweken is en er zelfs gekozen is voor de aanleg van de weg door ’t Blik en door de Ecologische Hoofdstructuur, is onduidelijk en moet opgehelderd worden. Roovers vermoedt dat de opstelling van de gemeente Dongen hierin een rol heeft gespeeld. Bij het opstellen van een advies aan de provincie is de gemeenteraad door wethouder van Beek tweemaal op het verkeerde been gezet. Eerst meldde van Beek dat de raadsleden een Milieu Effect Rapportage in hadden kunnen zien. Dat bleek niet het geval. Ook stelde van Beek dat de keuze voor tracé bundeling Noord door ‘t Blik, niet meer kon veranderen. Dat blijkt ook niet juist want volgens de brief van de provincie is er juist nog geen definitieve keuze gemaakt. ’Daarmee zette van Beek de gemeenteraad tweemaal faliekant op het verkeerde been’, zo concludeert Roovers. En zo’n advies van de gemeente Dongen telt zwaar bij de provincie. Met de onlinepetitie wil het comité dit recht gaan zetten. Er bestaat veel verzet onder de bevolking tegen die nieuwe weg. Onlangs werd er nog een protestbord langs de weg geplaatst. Intussen zien er al tientallen handtekeningen opgehaald als voorloper op een eventuele toekomstige bezwaarprocedure. Met de online petitie willen we richting provincie de steun onder de Dongense bevolking voor het standpunt ‘Spaar de natuur in ’t Blik en Duiventoren’ verder mobiliseren. Die natuur is te kostbaar om die voor vele tientallen jaren naar de vernieling te laten helpen. ‘Nut en noodzaak van die nieuwe weg zijn niet met gedegen onderzoek aangetoond. Dat onderzoek moet er komen’, zo luidt de petitie die vanaf september online gaat. 


Persbericht 8 juli 2016 Verzoek om herziening besluit N629 

De procedure bij de keuze voor de N629 door ‘t Blik is zeer onzorgvuldig verlopen. De gemeenteraad van Dongen is zelfs op het verkeerde been gezet. Dat beweert René Roovers in een uitgebreide brief aan de provincie. In die brief verzoekt hij de provincie het afgelopen week genomen besluit voor de keuze van Bundeling Noord terug te draaien en de juiste weg te bewandelen onder het motto Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Mocht de provincie hiertoe niet bereid zijn, zal dit besluit bij de eerstvolgende mogelijkheid voorgelegd worden aan de rechter. Roovers verwacht dat de gang van zaken dan de toets der kritiek niet kan doorstaan. De brief wordt doorgestuurd aan Dongense burgers en organisaties. Veel Dongenaren zijn ongerust over de teloorgang van de natuur en het milieu in de omgeving van Dongen. Dongen zal door de aanzuigende werking van de weg en het verlies aan natuur voor vele jaren extra belast worden. Dit terwijl Dongen nu op de Atlas Leefomgeving al zeer matig scoort. Zij kunnen het verzoek aan de provincie ondersteunen onder het motto Handen af van de Duiventoren en ‘t Blik. De brief en handtekeningenlijst wordt rondgestuurd en is te vinden op de facebookpagina ‘Handen af van de Duiventoren en ‘t Blik’. In de Provincie Noord-Brabant zijn door de Partij van de Dieren al vragen gesteld over het ontbreken van de noodzakelijke milieuargumentatie bij de keuze van de bundeling Noord.