Spaar de Duiventoren en het Blik
/

De groene long van Dongen en Oosterhout

1.   Hoe word ik lid?

U kunt zich aanmelden als lid via een email naar info@spaardeduiventorenenhetblik.nl met als onderwerp lidmaatschap. De contributie is €5,00 per jaar. U kunt de contributie voor 2018 overmaken op rekeningnummer  NL15SNSB0706015746 t.n.v.  Spaar de Duiventoren en het Blik onder vermelding van Lidmaatschap Vereniging plus uw naam.

2.   Waarom verzetten jullie je nog? Het is al beslist!

Alleen over Fase 1, de aansluiting op de A27, is intussen definitief besloten. Over Fase 2 is nog niet beslist. Ofwel het is nog niet duidelijk hoe de weg zal gaan vanaf de kruising Provincialeweg Oosteind/Ekelstraat N629 tot aan de Steenstraat op Tichelrijt. Hierover wordt pas in 2018 een definitieve beslissing genomen door provinciale staten. Iedereen kan nog zijn mening geven en bezwaar aantekenen. Als comité zullen we daar zeker gebruik van maken, hopelijk samen met veel andere mensen.

3.   Waarom duurt het zolang voordat er iets gedaan wordt aan de verkeersoverlast en de onveiligheid vooral voor langzaam verkeer?

Dat ligt aan de halsstarrigheid van de gemeente Dongen. In 2011 lag er een plan van de provincie voor een veilige en duurzame weg over het bestaande tracé. Dongen was hiertegen. Als dat plan toen uitgevoerd was, hadden we nu al 5 jaar een veiliger weg gehad.

Maar op initiatief van de gemeente Dongen is er een nieuw plan op tafel gekomen, namelijk een weg dwars door het Blik. Over dat nieuwe alternatief is ook weer de nodige tijd vergaderd en daarvoor is een nieuwe procedure gestart. Ondertussen is er niets aangepakt en worden de verkeersproblemen op de Heistraat alleen maar verder op de lange baan geschoven.

4.   Kun je in het kort aangeven hoe die procedure loopt?

Er is door de gemeente Dongen en Oosterhout samen met de provincie een keuze gemaakt voor een nieuwe weg door de natuur van het Blik en de Duiventoren. In 2016 en 2017 is dat plan door de provincie verder uitgewerkt in het Provinciaal Inpassingsplan (PIP), dat nu ter inzage ligt. In december 2017 stemden de gemeenteraden van Oosterhout en Dongen in met het inpassingsplan voor de nieuwe weg. In januari 2018 besloten gedeputeerde staten van Noord-Brabant het plan voor de nieuwe weg officieel ter inzage te leggen van 26 januari tot en met 8 maart 2018. In die periode kunnen burgers en organisaties tegen dat plan bezwaar aantekenen.

Ons belangrijkste bezwaar is dat er gekozen is voor een nieuwe weg door de natuur. Niet zomaar een stukje natuur, maar dwars door het beschermde gebied van de ecologische verbindingszone. Die keuze is zelfs gemaakt zonder een openbare Milieueffectrapportage. In zo’n MER moet getoetst worden op de Wet geluidshinder, de Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet.

Als comité ‘Handen af van de Duiventoren en het Blik’ denken we dat dit plan geen stand kan houden bij de Raad van State.

5.   Wat was het doel van jullie petitie?

Bij het vaststellen van de eisen waaraan de milieueffectrapportage zou moeten, adviseerde de wettelijke Commissie voor de Milieueffectrapportage  dat er meer inzicht verkregen moet worden in de noodzaak van een nieuwe weg en dat daarom het verbeteren van de bestaande weg ook onderzocht moest worden. Onze petitie vroeg om een eerlijke vergelijking over de vraag wat het beste tracé is om de bestaande verkeersproblemen op te lossen. Bij die keuze moeten alle gegevens uit de Milieueffectrapportage betrokken worden. Openheid van zaken is wel zo eerlijk.

De petitie is op 24 maart 2017 aangeboden aangeboden aan gedeputeerde van der Maat.   Onze hoop was de provincie te bewegen te kiezen voor het verbeteren van de bestaande weg. In 2011 nog vond de provincie zelf dat verbeteren van het bestaande tracé de beste en natuurvriendelijkste oplossing is.


6.   Als er voor het verbeteren van de bestaande weg gekozen wordt, wat moet er dan gedaan worden volgens jullie?

Meer ruimte voor veilig fietsverkeer en openbaar vervoer; ontmoedigen van vrachtverkeer; bij AVRI een op- en afrit om de doorstroming te verbeteren. De bestaande weg moet verbeterd worden volgens het principe Duurzaam Veilig zoals aangegeven in de MER van 2011. De opstoppingen bij de A27 en bij de kruising bij Oosteind worden al aangepakt.

7. Met een nieuwe weg los je de problemen het beste op.

Dat vinden wij niet. Driekwart van het verkeer over de Heistraat gaat van en naar Dongen. Die nieuwe weg leg je dus in feite aan voor het (sluip)verkeer naar Tilburg. Tilburg heeft daar nooit om gevraagd. Ze hebben voor dat verkeer zelfs de Burgemeester Letschertweg aangelegd.

Het kan voor Dongen op verschillende manieren verkeerd uitpakken. In feite komen er twee wegen. De oude weg blijft in gebruik en de Westerlaan ook. Omdat nieuw asfalt altijd meer verkeer aantrekt zal de overlast juist toenemen. Kies dus voor het duurzaam veilig maken van de bestaande weg met het opheffen van de opstoppingen bij AVRI, met het zorgen voor betere veiligheid van fietsers, dan is een nieuwe weg door de natuur overbodig.

8.  Is de nieuwe weg nu een voldongen feit?

Nee. De gemeenteraden van Dongen en Oosterhout hebben in december 2017 wel ingestemd met de plannen, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij Provinciale Staten die daar in juni over vergaderen. Tot die tijd kunnen de inwoners van Dongen en Oosterhout de provincie laten weten dat ze het niet eens zijn met de besluitvorming in hun gemeenteraad en provinciale staten oproepen om een eigen besluit te nemen, en niet klakkeloos het advies van de gemeenteraden over te nemen.