Nieuwsbrief januari 2024

Natuur rondom Dongen staat onder druk


Beste leden,
We hopen dat 2024 voor jullie en ons allen een gezond groen jaar mag worden.
Er is nog geen definitief besluit over de aanleg van de nieuwe N629 door het Blik en de Duiventoren. Dat betekent dat we druk op de ketel moeten blijven houden bij provincie en de gemeenten Dongen en Oosterhout.
Met ondersteuning van actieve leden in de w erkgroep volgt het bestuur alle ontwikkeling in onze groene omgeving nauwlettend. We werken daarin nauw samen met de Milieuvereniging Oosterhout. Gezamenlijk hebben we onlangs bezwaar gemaakt tegen de vernietiging van het leefgebied van de marterachtigen zoals de bunzing. Hierover verwachten we een principe besluit halverwege dit jaar.


Ook de aantasting van ons bosgebied bij de Plantagelaan, waar het bedrijf Rodenburg een fabriek wil bouwen die in de categorie zware industrie 4.2. valt, heeft onze aand acht. We hebben de gemeenteraad van Oosterhout in een hoorzitting proberen te overtuigen om die uitbreiding, die ten koste gaat van onze Duiventoren, te laten vallen. Deze uitbreiding zou namelijk gewoon op het industrieterrein Vijf Eiken zelf kunnen plaat svinden. Dan gaat het niet ten koste van de natuur. Ook tegen deze plannen hebben we bezwaar aangetekend.


We willen kijken of we als het wat beter weer wordt, in natuurtuin Kandoel een ledenvergadering voor onze vereniging in de open natuur kunnen organis eren om de gang van zaken met jullie te bespreken. Graag horen we van jullie of je daar in principe bij aanwezig wilt zijn. Reageer hiervoor even op dit mailtje of naar johanneskosse@gmail.com


Vooralsnog willen we jullie vragen de jaarlijkse contributie van 5 euro (mag ook me er zijn) aan ons over te maken (bankrekeningnummer NL15SNSB0706015746 tnv Spaar de Duiventoren en het Blik.
Inkomsten zijn noodzakelijk vanwege de juridische zaken die op dit moment lopen of nog in het verschiet liggen. Alvast hartelijk dank voor jullie steun.


Met een groene groet,
René Roovers (voor zitter)


Bezoek Hoorzitting Wet Natuurbescherming marterachtigen Den Bosch 15 januari 2024

René Roovers, advocaat Jan Eelco Dijkstra en Jan Kosse - verslag


Toen de hoorzitting begon ging dit niet al te soepel, er werd van ons verwacht dat we een pleidooi zouden houden, maar Jan Eelco kaatste de bal terug. Ook van de uitvoerende kant was hier geen behoefte.

Toen werd er een opening gezocht en daarna kwam de discussie op gang.

Volgens de beleidsmakers zijn de compenserende maatregelen ruim voldoende, zoveel zelfs dat de compensatie aan de zuidkant eigenlijk niet meer nodig is. Er wordt aan de noordkant 2000 meter meer natuur gemaakt dan er verloren gaat, ook is de nieuwe natuur veel beter voor de bunzing.

We hebben dat weerlegd door erop te wijzen dat er nu een rustgebied is en dat de weg deze totaal vernielt.

Ook de bereikbaarheid van het zuiden hebben we met argumenten van Peter Graafmans weerlegd.

De commissie stelde veel kritische vragen naar de beleidsmakers, ze kwamen vaak met vage antwoorden.

Ook heeft Jan Eelco nog eens de haalbaarheid van het nieuwe tracé aangehaaldivm stikstof en nogmaals op gewezen op de alternatieven.

Dat was nu niet aan de orde volgens de beleidsmakers. Op de vraag wanneer het duidelijk zou zijn wanneer het project kon starten kon niemand een duidelijk antwoord geven.


Over 6 weken kunnen we de uitslag verwachten.


Persbericht
Dongen/Oosterhout 1 september 2023
Het nieuwe coalitieakkoord van Brabant geeft goede handvatten voor het plossen van de verkeers- en veiligheidsproblematiek van de N629. Er bestaan grote problemen met het verkrijgen van een stikstof-vergunning voor een nieuwe weg N629; de Bundeling Noord. Die nieuwe weg lijkt de komende jaren onuitvoerbaar, maar ook gezien de gestegen kosten onbetaalbaar. Daarom roepen de milieuverenigingen op, zoals in het coalitieakkoord wordt  aangegeven, om zo snel mogelijk in te zetten op innovatie en onderhoud van de bestaande N629. De milieuverenigingen vinden dat het huidige budget ingezet dient te worden voor dit doel. Daarmee kan de natuur het beste gediend worden en kan de veiligheid en leefbaarheid van de verbinding tussen Oosterhout en Dongen het snelst worden gewaarborgd. Bewoners en weggebruikers hebben na jarenlange vertragingen recht op een oplossing.

René Roovers - Voorzitter Spaar de Duiventoren en het Blik
————————————————————————————————————————
Citaat uit Coalitieakkoord onderdeel Infrastructuur 1 september 2023
Infrastructurele projecten staan onder druk. De uitvoering komt mogelijk in
gevaar door de uitstoot van stikstof, het tekort aan grondstoffen en stijgende
kosten. Hierdoor komen wij ook budget tekort voor de projecten die nog op de
planning staan. Daarom verlengen we het Spaar- en Infrafonds (SIF) met vier
jaar tot en met 2034. In de komende bestuursperiode zullen wij scherpe keuzes
moeten maken in wat wel en niet kan. We focussen ons op de projecten waar de
grootste knelpunten ontstaan. Het gaat om de aanpak van de verkeers- en
veiligheidsproblematiek van de N629. Ook stimuleren wij het Rijk om de
Rijksweg N65/ Programma Hoogfrequent Spoorvervoer zo snel mogelijk op te
pakken. Tot slot wordt bij de ontwikkeling van de N279 een 2x2-variant in de
afweging meegenomen.
We spannen ons in om onze infrastructurele projecten zoveel als mogelijk
toch door te laten gaan door de vermindering van de stikstofuitstoot van
projecten en zo nodig door aanpassingen. Daarbij is het wel essentieel dat
projecten ook een beroepszaak bij de Raad van State kunnen doorstaan. Als het
op korte termijn niet mogelijk is vergunningen te krijgen om grote
aanpassingen aan de infrastructuur te doen of nieuwe infrastructuur aan te
leggen, dan zetten we in op (grootschalig) onderhoud. Hiermee borgen wij de
veiligheid van onze wegen en voorkomen wij verslechtering van onze
wegennet.Nieuwsbrief Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik
Dongen, 23 mei 2023
De natuur is de winnaar
De provincie heeft vorige week via een N629 Nieuwsbrief laten weten, dat de
voorbereidingen voor de aanleg van fase 2 van de N629 voor onbepaalde tijd zijn stilgelegd. De provincie krijgt geen vergunning voor de weg als gevolg van de stikstof-uitstoot op de Natura 2000 gebieden.
We zijn hier als Vereniging heel blij mee. Het is een mooi resultaat dankzij jarenlange inzet van de werkgroep en de leden. Hiervoor willen we iedereen van harte bedanken.
We denken dat voor dit moment een nieuwe weg waarschijnlijk van de baan is. Maar het nieuwe College van Gedeputeerde Staten moet nog wel het definitieve besluit nemen. We zullen als bestuur en actieve werkgroep alert de ontwikkelingen blijven volgen. We hebben meteen aan provinciale statenfracties gevraagd om de kwestie N629 te bespreken zo alle gevolgen helder te krijgen.
Helder krijgen wat de gevolgen zijn!
Het nieuwe College van Gedeputeerde Staten moet het definitieve besluit dus nog
nemen. Maar het nu on hold en in de ijskast zetten van de N629, heeft zeer grote
consequenties. Om er enkele te noemen: Het hele project zal dan opnieuw van voren af
aan beginnen. Dat zal jaren kosten, omdat onder andere de onteigeningsprocedures
opnieuw moeten(het Koninklijk Besluit verloopt na twee jaar). Ook moeten alle
onderzoeken rond de Wet Natuurbescherming opnieuw uitgevoerd worden en zal de
aanbestedingsprocedure opnieuw moeten.
Stikstof
De N629 heeft op het gebied van stikstof niet de prioriteit. Eerst zal er stikstof-ruimte
moeten komen voor de natuur. Daarna komen de PAS-melders. Ook het uitkopen van
boeren om extern te kunnen salderen ligt gevoelig. Tot slot gaan andere mobiliteitprojecten
voor en moet er stikstof-ruimte gezocht worden voor woningbouw. De kans, dat
er dus stikstof-ruimte voor de N629 overblijft, is nagenoeg nihil.
Hoe verder?
De huidige weg blijft nu (voorlopig) in provinciale handen. De provincie moet het
achterstallig onderhoud gaan doen. Ook moeten er maatregelen genomen worden voor
de veiligheid van de weg. Al bij al betekent dat er begonnen moet worden met het
opknappen van de bestaande weg. En dat is precies wat we altijd hebben voorgesteld:
een veilige verkeersverbinding van Dongen naar Oosterhout over de bestaande route, in
een groene omgeving en het behoud van de Duiventoren en het Blik. Met een mooi
fietspad langs het kanaal. Het staat er goed voor maar de kogel moet nog wel door de
kerk.
We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen. Mocht je suggesties of vragen
hebben, dan horen we dat graag.


Bezwaar Natuurvergunning Rodenburg/Protix -26 maart 2023
De Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik en de Milieuvereniging Oosterhout hebben een bezwaar ingediend tegen de Natuurvergunning voor de uitbreiding van Rodenburg/Protix naast industrieterrein de Vijf Eiken. Het bezwaar betreft de interne saldering in de stikstofparagraaf. Met deze vergunning werkt de provincie mee aan extra uitstoot van stikstof en stank. De Milieuverenigingen maken bezwaar tegen de berekening van de stikstof: ’Hiermee wordt geprobeerd een nieuw geitenpaadje te vinden. We hopen dat
de rechter hier niet in mee gaat’, aldus René Roovers van de Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik.
De milieuverenigingen zetten bovendien vraagtekens bij het feit dat de vergunning aangevraagd wordt door Rodenburg terwijl het vooral gaat om de vestiging van de larvenfabriek van Protix. Het betreft een industriecategorie 4.3 bedrijf met een schoorsteen van dertig meter hoog bij de Duiventoren. Protix is bekend omdat het ook al in Dongen en Bergen op Zoom is gevestigd. In Dongen waren er problemen met de vergunningen. Ook deze uitbreiding van Rodenburg/Protix ligt
al enige tijd onder vuur. In 2021 ondertekenden 900 mensen de petitie ‘Geen Stank en Meer
Natuur’.
Met de aanvraag voor een natuurvergunning wordt vooruitgelopen op de politieke besluitvorming
in de gemeenteraad van Oosterhout. Het bestemmingsplan en het provinciale herbegrenzingsluit
voor de uitbreiding is daar nog niet aan de orde gekomen. ‘De Oosterhoutse politiek gaat haar
verantwoordelijkheid hiermee uit de weg en legt die op de schouders van de rechter’, vinden de
milieuverenigingen.

Themabijeenkomst provinciehuis Den Bosch
Totale impasse N629 dreigt
Stikstof-problemen en andere procedures zorgen er voor dat het project (fase 2) voor de geplande Bundeling Noord N629 muurvast zit. Daar lijkt de komende tijd - mogelijk jaren - weinig verandering in te komen, zo bleek vrijdag 17 februari op de informatieve themabijeenkomst N629 op het provinciehuis. De meningen over een oplossing liepen fors uiteen. Aan de ene kant stonden de gemeenten die vasthouden aan het oude plan uit 2018. ‘De schop moet nu de grond in!’, zo betoogden de wethouders de Jong van Dongen en Kastelijns van Oosterhout.
Daartegenover het voorstel van de Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik en de BMF voor een heroverweging waarbij het alternatief uit 2011 ‘de Parallel Noord’ nog eens goed bekeken moet worden. Zij zijn van mening dat het plan daardoor wel losgetrokken kan worden.
De belangrijkste vragen bleven op deze informatieve bijeenkomst echter jammer genoeg onbeantwoord. ‘Het is wel duidelijk dat door de beperkte stikstof-ruimte niet alles meer onbeperkt door kan gaan’, zo maakte Sietzke Schokker van de Milieuvereniging Oosterhout duidelijk. Het is onmogelijk en te kostbaar om bijvoorbeeld alle boerderijen uit te kopen. Maar welke prioriteit de N629 ten opzichte van andere projecten als woningbouw, natuurherstel, of andere provinciale infrastructuurprojecten heeft, kregen de Statenleden niet te horen. Ook de vraag naar de enorme kostenstijgingen en hoe die verantwoord moeten worden, werd van de kant van de provincie niet beantwoord.
Femke Dingemans, directeur van de Brabantse Milieuorganisatie, betoogde dat de stikstofpauze constructief benut kan worden om alle opties nog eens goed te bekijken. 'Laten de Staten een debat houden waarin alle belangen met elkaar worden afgewogen’, aldus Dingemans.
René Roovers is bang dat de impasse leidt tot verdere vertraging: ‘We hebben hetzelfde belang als omwonenden zoals de aanwezige Baanbrekers. Het voorstel voor de Parallel-Noord zou wel eens het snelst te realiseren kunnen zijn. Ook de automobilisten hebben belang bij een snellere aanpak. En tel daarbij op het voordeel dat het voor de natuur en de leefbaarheid het beste uit zal pakken’.


Insprekers wethouder de Jong, René Roovers Spaar de Duiventoren, wethouder Kastelijns van Oosterhout

17 febrari 2023: Themadag N629 van de Provinciale Staten om 13.00 uur in het Provinciehuis te Den Bosch.


7 februari 2023: Oproep aan ondertekenaars van de slotverklaring om 9 januari j.l én alle leden om mee te gaan naar de Themadag N629 van de  Provinciale Staten op 17 febrari a.s.. Zie Oproep en Persbericht in  Nieuws .


9 januari 2023: Lees verder in het Persbericht over de informatieavond Cammeleur Dongen (20:30u): N629 opnieuw op de politieke agenda in  Nieuws.