Hier vindt u te downloaden documenten die betrekking hebben op de ontwikkelingen van de N629. In het eerste gedeelte vindt u de documenten waarin de acties naar en communicatie met de provincie worden weergegeven. In het tweede deel de verzamelde officiële berichtgevingen. 


Communicatie van en naar provincie en gemeentes

9 januari 2023: Programma informatieavond

30 november 2022: Zienswijze omgevingsvisie VSDB

29 december 2021 Gemeente Oosterhout: Zienswijze 'ontwerpbestemmingsplan buitengebied. herziening 23'

Zienswijze vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik, dd 6 maart, 2018

Publieksversie zienswijze van de vereniging: een verkorte zienswijze die per post of digitaal naar de provincie gestuurd kon worden tijdens de inspraak procedure provinciaal inpassingsplan  N629 Oosterhout van 26 januari t/m 8 maart, 2018.

Flyer en bezwaarschrift voor de inspraak procedure van het provinciaal inpassingsplan N629 Oosterhout-Dongen van 26 januari t/m 8 maart, 2018.

Brief aan PS en GS van Brabant van 15 januari 2018 n.a.v. de raadsvergadering in Dongen van 7 december 2017

Rapport "Een eerlijke kans voor de Duiventoren en het Blik" aangeboden aan de gemeenteraad van Dongen op 7 december 2017

Tien redenen waarom het aanpassen van de N629 over bestaand tracé de beste keuze is, flyer voor de raadsvergaderingen in Oosterhout en Dongen, november-december 2017

Open brief naar politieke partijen die voornemens zijn deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Dongen op 21 maart 2018

Zienswijze Comité Handen Af van de Duiventoren en het Blik op de notitie ‘Uitwerking Voorkeursalternatief N629’, ingediend 23 juni '17

Aanbieding petitie Spaar de Natuur van de Duiventoren en het Blik,  24 maart 2017 aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten

N629 Brief PS en gemeenteraden René Roovers

N629 Brief procedure René Roovers, aanvulling op 22 maart '16

N629 Zienswijze René Roovers

N629 Zienswijze J.A. L'abee

N629 Zienswijze Graafmans

N629 Zienswijze Graafmans bijlage

N629 Zienswijze Bijenhoudersvereniging Sint Ambrosius Dongen

N629 Bewoners Doelstraat

Brief René Roovers aan GS 8 juli '16

Vragen René Roovers beantwoord door GS 14 juli '16

Verzoek aan Provinciale Staten door de Bijenhouders Vereniging Sint Ambrosius Dongen om antwoord op een aantal vragen m.b.t. de voorkeurstracè van de N692.

 

Officiële berichtgevingen

29 december 2021. Gemeente Oosterhout: Zienswijze 'Ontwerpbestemmingsplan buitengebied', herziening 23. zaaknummer 212234

TU-Delft (2018) Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse Bundeling-Noord. Bachelorscriptie faculteit Techniek, Bestuur en Management.

Advies van de Provinciale Raad voor de Leefomgeving, 19 mei 2018

Adviezen van de Commissie m.e.r. met betrekking tot de N629. Hier vindt u ook het voorlopig advies van 19 april waarin de commissie adviseert de natuur- en milieuonderbouwing van de plannen uit te werken.

PIP N629 Oosterhout Dongen: Het provinciaal inpassingsplan N629 Oosterhout-Dongen, dat van 26 januari tot en met 8 maart 2018 ter inzage lag.

MER N629; Milieueffectrapportage 2016

MER N629; Samenvatting Milieueffectrapportage 2016, in kleur

N629 Notitie Reikwijdte en Detailniveau - Reactienota, augustus 2015

N629 Advies van commissie MER over Reikwijdte en Detailniveau, mei 2015 

N629 Notitie Reikwijdte en Detailniveau - MER, maart 2015

Voorkeur gekozen voor tracé N629 Oosterhout-Dongen

N629 Ecologische quickscan

N629 Presentatie 21 maart '16

Kansrijk mobiliteitsbeleid CPB-PBL 12 mei '16

N629 Leefbaarheidseffecten bundeling Noord

N629 MER 2011

N629 Samenvatting MER

Raadsvoorstel 16-21 voorkeursalternatief N629 Fase 2

Raadsvoorstel 16-21 bijlagen alternatieven N629 Fase 2

Presentatie Raadsinformatieavond 19 mei '16

Beantwoording Schriftelijke vragen van dhr. M.C. van der Wel namens de Statenfractie van de Partij voor de Dieren betreffende het ontbreken van een MER in de procedure van deelproject 2 van de N629.

Behandeladviezen Procedurevergadering 18 juli 2016.